Глоба в размер на 15 000 лв. ще се налага на фирми, работещи с разни химикали, които до 15 февруари не отчетат количествата употребени препарати, съдържащи органични разтворители с вредно въздействие както върху човешкото здраве, така и върху климата и природата. Това известие е разпратено до над 40 фирми от Плевенска и Ловешка области, които имат дейност нанасяне на покрития (грундиране, боядисване, лакиране, отпечатване и др.) върху дърво, метал, хартия, текстил и др., импрегниране, ламиниране, слепване, почистване на продукти с препарати, съдържащи летливи органични съединения, производство на бои, лепила, мастила, обувки, фармацевтични продукти, извличане на растителни и животински мазнини, обработка на кожи и др, предаде кореспондентът на Агенция БЛИЦ.
Контролираните дейности са описани в Наредба 7 за норми на допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в атмосферния въздух в резултат на употреба на разтворители в определени инсталации, съобщи днес в Ловеч Весела Комаревска от Регионална инспекция по околната среда и водите /РИОСВ/- Плевен.
Според нея в случай, че консумацията на разтворители за някоя от дейностите е над установената с наредбата годишна прагова стойност, операторът на съответната инсталация е задължен в срок до 31 март да представи в РИОСВ - Плевен план за управление на разтворителите. С този план се извършва оценка на съответствието със съответните норми за емисии и изискванията. Друго изискване е да се предложи план-график с мерки за постигане или спазване на емисионните норми. Гергана Димитрова, БЛИЦ.