Предстоят финалните стъпки от процедурата за присъждане на Европейска диплома за защитена територия на Национален парк „Централен Балкан”. След един месец - на 25 август, определеният от Съвета на Европа проверяващ експерт пристига у нас, за да установи на място съответствието с отразените обстоятелства и дейности в представената от Дирекцията документация и защитата пред Експертния форум в Страсбург (Франция), разглеждащ постъпилите кандидатури, съобщиха от Дирекция НП Централен Балкан.
Знае се, че експертът е от Швейцария, ще бъде придружаван от представител на Съвета на Европа от Франция и ще посети парковата дирекция и парка.
Предмет на проверката и дискусиите ще бъдат въпросите на управлението - цялостна управленска структура, преглед на Плана за управление на защитената територия, вписването на парка в Европейската екологична мрежа NATURA 2000; бюджетното осигуряване, мониторинг; обучение на персонала, както и възможни проблеми в управлението; сечи и санитарни сечи; биосферни резервати; туризъм – посетителска инфраструктура, развитие на туризма – потенциални заплахи; незаконни дейности - ловно бракониерство, дърводобив (посещение на терен във вековни гори); ползвания, възможни въздействия – заплахи за биоразнообразието, паша и пасища – потенциални заплахи за биоразнообразието с посещение на терен, възможни конфликти с едрите хищници, естествени заплахи и др.

Резултатите от проверката експертът ще внесе като независим доклад за готовността на Национален парк “Централен Балкан” да получи Европейската диплома. Финалното решение за Парка ще се вземе на следващото годишно заседание през пролетта на 2009 г.
Проверката е изключително важна, тъй като е решаваща за присъждането на Европейска диплома за защитена територия – отличие и признание за приноса, който една от най-представителните защитени територии на България - Национален парк Централен Балкан, дава за опазване на природното наследство на Европа.
Парковата дирекция подаде документи за присъждане на Европейската диплома в началото на 2007 г., кандидатурата бе одобрена и успешно защитена пред Експертен форум на 17 март н.г. в Страсбург.
Европейската диплома за защитени територии European Diploma of Protected Areas e престижна международна награда, връчвана от 1965 г. Тя се присъжда от Комитета на министрите на Съвета на Европа. С Дипломата се удостояват защитени територии със специална европейска значимост за опазването на биологичното, геоложкото и ландшафтно разнообразие. Тя е отличие, което оценява не само качествата на природното наследство, но и ефективността на защитата и системата на управление. Ефектът от отличието е „поставянето” на защитената територия под патронажа на Съвета на Европа за 5 години. Наградената защитена територия ежегодно изпраща доклад за своята дейност до Съвета на Европа, а на всеки 5 години се извършва нова оценка за подновяване или отнемане на отличието.
Присъждането на Европейската диплома се управлява от набор регулации, приети от Комитета на министрите на Съвета на Европа през 1998 г., определящи условията и критериите за даването на дипломата (Резолюция (98) 29).
Досега носители на Европейската диплома са 69 защитени територии от 25 страни.
Ако Национален парк Централен Балкан получи престижното отличие, той ще бъде първата в България защитена територия, носител на Европейската диплома. /БЛИЦ