Скандални нарушения в НЦИОМ разкри одитен одитен доклад за работата на центъра от 1 януари 2012 до 30 юни 2013 г. В него са засечени странни възнаграждения на служителите. Изплащани са хонорари без договор. "НЦИОМ е заплащал на своите щатни служители за едни и същи дейности както възнаграждения по трудови правоотношения, така и по граждански такива", пише в заключението на документа за проверката на центъра. Така служителите получавали по 2 заплати на месец, пише "Стандарт". Заключението: "Това на практика са прикрити трудови правоотношения".
Бюджетът на НЦИОМ за тази година е около 500 000 лв., а миналата е бил малко над 380 000 лв. Щатното разписание на центъра е от 12 социолози, 1 технически сътрудник и 1 счетоводител. НЦИОМ може да сключва договори за различни типове проучвания на общественото мнение с различни организации.<br /> <br /> Председателят на парламента Михаил Миков ще сезира прокуратурата за работата на Националния център за изучаване на общественото мнение (НЦИОМ). Самият Миков беше лаконичен в коментара си за работата на центъра. И заяви, че &quot;спазването на финансовата дисциплина в това звено показва определени пороци&quot;..<br /> <br /> От администрацията на парламента неофициално коментираха, че след като прочел констатациите на одита, Михаил Миков светкавично извикал в кабинета си шефката на НЦИОМ Лидия Йорданова - бесен заради роднински назначения и раздавани бонуси. Пак кулоарно се говори, че шефът на парламента бил склонен да освободи директорката по взаимно съгласие. А НЦИОМ, който е създаден ма 15 декември 1989 г., да бъде закрит. В противен случай трябвало да я уволни дисциплинарно, а&nbsp;не искал тя да отнася целия батак<br /> около центъра, тъй като вероятно вина за ситуацията имало и предишното ръководство на парламента. В кулоарите разказаха още, че след разговора с Миков Йорданова се почувствала зле - получила стенокардия.&nbsp;<br /> <br /> Оказва се, че в различните проучвания за анкетьори са наемани роднини на служители на НЦИОМ. А т.нар. собствени приходи не са превеждани към републиканския бюджет, а са разпределяни като вид парични бонуси чрез граждански договори.&nbsp;Освен това за проверявания период са изплатени на външни лица суми без подписан договор. Става дума за анкетьори, а сумата е 211 879 лв. Последното е в нарушение на точка 19.7.8. от Плана за документооборота на счетоводните документи в Народното събрание изм. и доп. със Заповед номер 250-05-61 от 11.04.2012 г. И отговорност за нарушението носи ръководителят на НЦИОМ. <br /> <br /> С едно изречение във финалните страници на одита се казва, че &quot;сключените граждански договори с ръководителя на НЦИОМ са недействителни&quot;. Проверяващите са констатирали и&nbsp;нарушения при командировките на Йорданова.&nbsp;Там, както и по други пера, не е прилагана системата на двоен подпис. Крайният извод отново е &quot;незаконосъобразност на предприетите действия и неспазването на финансовата и бюджетната дисциплина при поемане на задължения и извършване на разходи&quot;. <br /> <br /> Нарушения са засечени и при външните договори на НЦИОМ. Там не е определен редът и начинът за формиране на цената на изследванията, които центърът прави по поръчка на външни организации и институции. Така не е възможно да се съпоставят финансовите условия по сключваните договори и да се извърши контрол, заключават проверителите.<br /> <br /> В одитния доклад с номер ОА-13-03/4 са обособени общо 4 части на проверка. Прегледани са изследванията, договорите за извънтрудовите правоотношения, гражданските договори с щатните служители на НЦИОМ и командировките. А една от общите констатации звучи така: &quot;В правилата за устройството и дейността на НЦИОМ няма ясно определени организационна структура, ред за възлагане на дейности за изпълнение от външни лица, йерархичност и ясни права и задължения за докладване и дефиниране на процесите в НЦИОМ&quot;. &nbsp;/БЛИЦ