Днес точно в 14 ч. в 272 аудитория в Ректората на Софийския университет кандидат-студентката Кристин Тодорова от Лом изтегли темата „Граници и огради”. Огласяването й беше приета с бурно одобрение от залата.
&nbsp;Писменият изпит по журналистика има за цел да оцени способността на кандидат-студентите да създават цялостен и завършен писмен текст по зададена тема. Работата може да бъде написана в свободно избрана от автора прозаична форма и достатъчен за пълноценното разгръщане на замисъла обем.<br /> <br /> Темите за писмения изпит са от съвременния обществен, политически, икономически и културен живот, отразен в българския периодичен печат, радиото, телевизията, интернет. <br /> <br /> Изпитната комисия формулира темите непосредствено преди изпита. Изпитът започва с изтеглянето на една тема от кандидат-студент, като контролно се отварят поне още две теми. Писменият изпит продължава 3 астрономически часа.