Наемите на офиси клас А в София достигат 14 евро на кв. м за идеалния център, пише в анализ за пазара на консултантска компания на пазара на имоти, цитирана от "Труд". В широкия център на столицата наемите са средно 12,5 евро на кв. м, а в периферните зони - 12 евро на кв. м. Средните наеми за офиси клас В в столицата остават стабилни от 10 евро на кв. м.

През първата половина на 2020 г. предлагането на модерни офис площи клас А, В и С в София се увеличава с 1% и достига 2,315 млн. кв. м. Нивата на свободните площи се запазват на 11% от общия обем.


Брутно наетите площи за полугодието, т. е. всички сделки на пазара в София, са за 56 500 кв. м. Нетните усвоени офис площи клас А, B и C в София са 23 100 кв. м. С най-голям дял са сделките с цел подновяване на съществуващ договор - 42%, следвани от релокация (27%), отдаване на площи на етап “в строеж” (15%), разширяване на офис пространства в текуща или нова локация (11%), преотдаване на вече наети площи (3%) и нови компании за пазара (2%).

Елизабет направи чудеса с бункер от Втората световна война

Двигателят на търсене остават компаниите от ИТ и аутсорсинг сектора, които формират 67% от реализираните сделки на пазара. След тях следват фирми от секторите професионални услуги (14%), фармация (6%), търговия (6%), производство (3%) и други (4%).

Според консултантите в новоподписаните договори все по-често ще се наблюдава прилагане на стъпаловиден наем при запазване на средния доход за наемодателя, както и клаузи, даващи по-голяма гъвкавост на наемателя по отношение на възможностите за прекратяване.

При сградите, чието строителство е стартирало, не се наблюдава промяна в крайните срокове за завършване, както и във вътрешните разпределения на пространството. През втората половина на 2020 г. нови 97 хил. кв. м офиси се планира да бъдат завършени.

Голяма част от компаниите са в процес на стратегическо преразглеждане на начина си на работа, като очакването е всеки от служителите им да работи от вкъщи дори след преодоляването на епидемията средно 1,5 дни в седмицата.

Нетните площи на един служител леко се завишават. Преосмисля се и ефективността на големите отворени пространства, като се преминава все по-често към формат на обособени работни места, разделени по естествен начин от помещения с помощни функции.

Робърт направи мечтан дом в пещера

Има предпоставки споделените офис пространства да придобият все по-голяма популярност, защото могат да предоставят нужната гъвкавост на компаниите при увеличаване или намаляване на заетата площ спрямо конкретните нужди при по-ниски разходи, посочват консултантите. Като алтернатива за свиване на разходите някои компании биха разпознали възможността да преместят бизнеса си към нови локации с неусвоен потенциал като Бургас и Варна, пише в анализа.

България е една от атрактивните за инвеститорите дестинации в Европа с конкурентни предимства като членство в ЕС, качествено образование, квалифицирани кадри и ниски разходи за фирмите, посочват консултантите. Това се очаква да доведе до ръст на интереса към покупката на офиси.