Министерство на земеделието и храните и Столична община започват съвместна кампания – “Регистрирай кучето си”. Наредбата за придобиване, притежаване и отглеждане на животни - домашни любимци (кучета и котки) задължава собствениците да поставят микрочип и декларират кучетата в районните данъчни служби по местоживеене в 7-дневен срок от придобиването им или навършване на 4-месечна възраст.
За целта гражданите попълват декларация по образец, към която прилагат копие от ветеринарномедицинския паспорт на животното. Декларацията се попълва еднократно в районните отдели по местни данъци и такси по местоживеене. Заплаща се такса &ldquo;куче&rdquo;, ако се дължи такава (кастрираните кучета са освободени от тази такса, както и идентифицираните с микрочип - за първата година след тяхното чипиране).<br /> <br /> Служителите в отдела &ldquo;МДТ&rdquo; поставят печат в оригинала на ветеринарномедицинския пас порт на животното, че също е декларирано. Районните кметове поддържат база данни за домашните кучета, декларирани на тяхна територия. Подробна информация може да се получи на телефон: /02/ 973 72 77<br /> <br />