98,58% от обработваемата земя, регистрирана през миналата година, е заявена до тази сутрин в общинските служби по земеделие за подпомагане по линия на преките плащания на площ за 2009 година, съобщиха от Министерство на земеделието и горите.
Подадените заявления за подпомагане на обработваеми земи са за 2 898 332 хектара, а общо за всички начини на трайно ползване са заявени 3 282 557 хектара, в това число – за трайни насаждения, семейни градини, пасища, мери и ливади и смесени земеползвания.
61 150 са представените до момента заявления от земеделските производители за подпомагане по линия на преките плащания в общинските служби по земеделие.

29 380 от тях са въведени в системата на Разплащателна агенция, а останалите са в процес на въвеждане.
По 13 950 от представените и получили входящ номер от Общинските служби по земеделие заявления трябва да бъдат направени допълнения, които стопаните могат да направят без да губят част от полагащите им се плащания в срок до 31 май.
Едва 1220 заявления са върнати от страна на Разплащателната агенция обратно в общинските служби поради установени технически неточности или други непълноти за корекции, които също трябва да бъдат отстранении до края на май.
Данните се променят динамично през целия ден, тъй като всички 236 общински служби по земеделие в страната работят и в момента без почивен ден и с удължено работно време от 8:00 до 20:00 часа.
Срокът за подаването на заявленията за подпомагане по линия на преките плащания на площ и за агроекологичните плащания е до 15 май. Подалите заявления в този срок могат да правят корекции и допълнения в тях без санкции до 31 май.
Стопаните, подали заявления след 15 май подлежат на санкция, изразяващи се в намаление на сумата за подпомагане с 1% процент за всеки работен ден закъснение. /БЛИЦ