Социалната комисия към парламента прие днес промени в законодателството, целящи намаляване на младежката безработица. В закона се създава нов член, според който за всяко наето безработно лице до 29-годишна възраст, което няма трудов стаж след завършване на средно или висше образование, на работодателя се предоставят средства, предназначени за дължимите осигурителни вноски.
Държавата ще плаща осигуровките за период от 6 до 18 месеца, както следва: 30 на сто за първите 6 месеца, 50 на сто за следващите 6 месеца и 75 на сто за последните 6 месеца. Според така приетите текстове работодателите се задължават да продължат договора на младежите за осигуровките, на които са получавали пари и то за не по-малко от 12 месеца.<br /> <br /> От МТСП обаче са против и социалният министър се надява този текст да отпадне между първо и второ четене на промените в закона. Промените в закона трябва да влязат в сила от 1 октомври 2013 г.<br /> <br /> Създава се и мярка, която насърчава наемането на младежи до 29 години с основно и по-ниско образование и без квалификация за обучение на конкретно работно място под ръководството на наставник. Предвижда се субсидиране на заетостта на наетите лица за период до 12 месеца, както и на възнаграждението на наставника. Законът се допълва с разпоредба, регламентираща субсидирането на заетостта на продължително безработни до 29-годишна възраст, наети за работа на непълно работно време.<br /> <br /> Субсидията ще се предоставя на работодатели, наели безработни младежи с непрекъснато поддържана регистрация в дирекциите &quot;Бюро по труда&quot; над 12 месеца, а периодът на субсидиране ще е до една година. Ще има и мярка, по която ще се дават субсидии на работодатели, които разкриват работни места за наемане на безработни младежи на длъжности, съответстващи на придобитата от тях квалификация.<br /> <br /> Периодът на субсидията ще е от 6 до 18 месеца като размерът й ще нараства от 30 на сто за първите шест месеца, на 50 на сто от седмия до дванадесетия месец, включително и 75 на сто за оставащия период.<br /> <br /> В закона се усъвършенства и законовата уредба на чиракуването. Създава се възможност на малки фирми, с неголям брой заети и на занаятчии, които самостоятелно упражняват занаятчийски дейности, да наемат чираци и да ползват преференции по насърчителната мярка.<br /> <br />