Министерството на правосъдието предлага изменения в Закона за защита от домашното насилие. Причината е изострянето на проблема заради пандемията.

Предложенията са публикувани за обществено обсъждане и са продиктувани от необходимостта да се отстранят пропуски в действащата нормативна база и за изпълнение на препоръките на Европейската комисия и на различни контролни и мониторингови механизми по конвенции на ООН в областта на правата на човека.

Законопроектът цели разширяване на кръга на лицата, които имат право на защита по реда на ЗЗДН, разширяване на кръга на мерките за защита, определяне на ефективни мерки спрямо пострадалите и извършителите, както и разширяване на програмите за превенция и специализираните услуги за защита на лицата, пострадали от домашно насилие.

Приоритет е осигуряване на бърза и адекватна защита на пострадалите от домашно насилие и оптимизиране на производството за налагане на мерки за защита от домашното насилие.

Предлаганите изменения целят и институционалното надграждане, което ще спомогне по-ефективното справяне с проблема. В тази връзка се предвижда създаване на национален орган, който да е отговорен за формулирането, прилагането и оценката на политиките и координацията на действията на органите по превенция и защита от домашното насилие.

Ще бъде изграден и Централен регистър за случаите на домашно насилие, осъществени на територията на страната или относно български граждани, потърсили помощ.