Определен е редът, по който бащата ще ползва отпуск при раждане на дете, съобщиха от правителствената информационна служба. Промените са свързани с удължаването от 315 на 410 дни на отпуска поради бременност и раждане, възможността част от него да бъде ползван от бащата, както и правото на бащата да вземе 15-дневен отпуск при раждане на детето му.
Правителството одобри промени в няколко подзаконови нормативни акта, за да ги съобрази с последните изменения в Кодекса на труда.
Промените в Наредбата за работно време, почивките и отпуските предвиждат отпускът при раждане на дете да се ползва по писмено заявление на бащата до предприятието, в което работи, към което се прилагат копие от акта за сключен граждански брак или декларация от бащата и майката, че бащата е припознал детето и живеят в едно домакинство, както и документ от лечебното заведение, удостоверяващ датата на изписване на бебето. Предприятието няма право да откаже ползването на отпуска. За да може бащата да ползва отпуск за отглеждане на дете след 6-ия му месец, е необходимо писмено заявление, акт за раждане на детето и декларация за съгласие от майката.

С изменения в същата наредба се уеднаквява размерът на удължения платен годишен отпуск, съответно 36 и 30 работни дни, за всички възпитатели, педагози и специални педагози, както и за директорите и управителите на местата за предоставяне на социални услуги за деца. Досега това право имаха само работещите в домовете за деца с физически увреждания и с умствена изостаналост.
Допълнения се извършват и в Наредбата за трудовата книжка и трудовия стаж, в която отпада задължението работодателите да предават в държавните архиви неполучените от работниците или служителите трудови книжки, дневници и екземпляр от издадени удостоверения за трудов стаж. Остава задължението им да ги съхраняват в продължение на 50 години. Осигурителите, чиято дейност се прекратява, но нямат правоприемник, предават ведомостите и трудовите договори в териториалното поделение на НОИ. /БЛИЦ