В писмо до кмета на Столична община Бойко Борисов, Тодор Модев - председател на Националния кризисен щаб, изиска незабавно да бъдат предоставени на Националния кризисен щаб.
Той е изискал: Договорите на Столична община със сегашните изпълнители на поръчката за сметосъбиране и сметоизвозване за 24-те района на Столична община, както и договорите с подизпълнителите, ако има такива.
Договорите на Столична община с Екобулсорт ЕАД за сортиране на битов отпадък и актовете за извършената дейност.

Количествата депониран битов отпадък в депо Суходол от Екобулсорт ЕАД (площадките в кв. Филиповци и кв. Требич) – през 2008 г. до настоящия момент.
Договорите между Столична община и „Чистота Искър” ЕООД за сортиране на битов отпадък. /БЛИЦ