Бюрата по труда в цялата страна приемат документи на кандидати за работа в Германия по условията на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Федерална Република Германия относно заетост на работници за разширяване на техните професионални и езикови познания, подписана на 04.02.1992 г.
Кандидатите трябва да отговарят на следните условия:
• Възраст между 20 - 30 години;
• Завършено професионално образование по специалност готвач, сервитьор, хотелиер, туризъм или да имат минимум 3 години трудов стаж в областта на ресторантьорството, доказан с официален документ (трудова или осигурителна книжка);
• Добро ниво на владеене на немски език.
Желаещите да работят в Германия трябва да подадат в Бюрата по труда по местоживеене два комплекта от следните документи:
• Формуляр за кандидатстване – образец на ЦСТП (Приложение № 1), попълнен ясно и четливо само на немски език. Образецът е публикуван и на интернет-страницата на АЗ – www.az.government.bg, рубриката “Работа в чужбина”, “Условия и ред за кандидатстване”.
• Автобиография на немски език (Приложение 2) - образецът е публикуван на интернет-страницата на АЗ – www.az.government.bg, рубриката “Работа в чужбина”, “Условия и ред за кандидатстване”.
• Нотариално заверено копие на диплома за завършено професионално образование с приложен превод на немски език, извършен от заклет преводач.
• Нотариално заверено копие на документ за допълнителна професионална квалификация/специализация или курс (при наличие на такива) с приложен превод на немски език, извършен от заклет преводач.
• Нотариално заверено копие на трудовата книжка/осигурителната книжка или Образец УП – 30 с отразен трудов стаж по професията/специалността с приложен превод на немски език, извършен от заклет преводач.
• Копие на паспорта – 1 и 2 страница.

Крайният срок за подаване на документи е 24.04.2009 г. След подбор по документи одобрените кандидати ще се явяват на интервю с представители на ЦЧСП – Бон и Агенцията по заетостта. /БЛИЦ