Няколко учебни заведения са сигнализират, че заради противоречиви указания и бездействие на  ДФ „Земеделие“ са възникнали проблеми след измененията и допълненията на Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – схема „Училищен плод“ и схема „Училищно мляко“.

Според тях в изпълнение на разпоредбите на Постановление № 101 от 20 юни 2018 г. за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – схема „Училищен плод“ и схема „Училищно мляко“ в срок до 5 юли 2018 г. заявителите имаха възможност да подават предложения до учебните заведения за доставка по схеми „Училищен плод“ и „Училищно мляко“

В резултат на подадените заявления изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ издаде актове за одобрение за срок до 3 години на одобрените заявители.

След осми „ремонт“ на Наредбата с Постановление №32 и №38 от март 2019г. се даде възможност директорите на учебните заведения да избират доставчиците си по училищните схеми по зададени от тях критерии.

На 11.07.2019г. ДФ „Земеделие“, отдел „Училищни схеми“ изпраща съобщение на електронна поща до над 3400 учебни заведения в РБългария, че в случай на непроизнасяне на ВАС относно спиране действието на § 23 от ПЗР от Наредбата ще пристъпи към прием на заявления по влезлите в сила изменения на наредбата. На 01.08.2019 новото ръководство на ДФЗ обяви прием на документи по проведени процедури за избор на нови доставчици по двете схеми въпреки, че параграф 23 отварящ вратата на такива нови процедури е спрян от ВАС и е не действащ към момента и това го потвърждава писмо  от 15.08.2019г. от кабинета на Заместник министър-председателя Марияна Николова, като страна по заведеното дело във ВАС, като се произнася със становище на Дирекция „Правна“ към Министерски съвет, съгласно което актовете за одобрение издадени от ДФЗ през 2018г. са в сила за 3 години, а именно до 2021г.

С това си действие, въпреки определението на ВАС, ДФЗ на практика прогласи актовете на одобрените през 2018 доставчици за анулирани - недействителни.

За този прием обаче нямаше изрични и точни указания от страна на ДФ „Земеделие“, просто бе обявен такъв, без да се уточнява, дали приемът е отворен само за учебни заведения в които НЯМА одобрен доставчик от 2018г., или е за всички учебни заведения.

Така се получи абсурдната ситуация, в която много учебни заведения имат одобрен доставчик с действащ Акт за одобрение за 3 години, и в същото време имат проведена процедура за избор на нов такъв, без да е ясно кой от двамата доставчици ще е действащ!, изтъкват авторите на сигнала!

Нормативно е недопустимо за едно и също учебно заведение едновременно да има одобрен доставчик от 2018г. и избран доставчик по проведена процедура без акт за одобрение за пълния обем на доставки по училищните схеми. Получава се двоен бюджет, двойно финансиране, двойни доставки.

С това хаотично /неточно/ действие предприето от ДФЗ, започна да се създава голямо напрежение в системата на учебните заведения в България, което доведе и до настоящата ситуация на хаос и липса на доставки на пресни плодове и зеленчуци и на български млечни продукти, въпреки, че учебната година вече започна.