УНИЦЕФ България стартира информационна и социална кампания, посветена на правото на детско участие. Това представлява информирано и доброволно включване на децата &ndash; в това число от маргинализирани групи, на различна възраст и с различни способности &ndash; в процеса по взимане на решения относно всички въпроси, които ги засягат пряко или косвено. <br /> <br /> Основният елемент на новата кампания на Детския фонд на ООН в България ще се състои в провеждането на консултация с деца от различни възрастови групи и с различен социален статус или етнически произход. Те ще имат възможността в продължение на един месец &ndash; от днес (10 март) до 10 април &ndash; да попълнят онлайн анкета на сайта www.unicef.bg/glas. Тя цели УНИЦЕФ, всички заинтересовани страни &ndash; като Държавната агенция за закрила на детето, Министерският съвет, Народното събрание, както и широката общественост &ndash; да чуят мненията на децата по значими за тях теми от обществен характер: като образование, здравеопазване, социална защита, свободно време и т.н. Детските позиции и препоръки ще бъдат взети предвид при актуализирането на Националната стратегия за детето (2008-2015).<br /> <br /> Освен онлайн анкетата ще бъде проведено и пряко допитване до групи от деца със затруднен достъп до интернет &ndash; като децата от маргизализирани общности, деца бежанци, деца с увреждания. Кампанията на УНИЦЕФ ще бъде насочена и към промяна на обществените нагласи по отношение на детското участие.<br /> <br /> <strong>Какво представлява детското участие?</strong><br /> <br /> Детското участие е право на всички деца &ndash; както индивидуално, така и когато участват в група или представляват други деца. На индивидуално равнище, децата имат право да бъдат изслушвани и мненията им да бъдат отчетени, когато възрастните (родители, роднини, учители, лекари, съдии и други специалисти) взимат решения, които ги засягат. Като група, децата имат правото да им се даде възможност да оказват влияние и да дават информация във връзка с решенията, които се вземат в обществото &ndash; например в училища, местни администрации, доставчици на услуги, граждански организации или правителството.<br /> <br /> <strong>Защо участието е важно</strong><br /> <br /> Правото на детето да бъде изслушвано е регламентирано в Конвенцията на ООН за правата на детето. Тя дава на детето уникален социален и правен статут &ndash; признавайки, че макар децата до 18-годишна възраст да нямат пълна автономност и решенията от тяхно име да бъдат взимани от възрастните, то те са носители на пълен набор от права. Това признаване възлага конкретни задължения на възрастните по отношение на децата: от тях се иска да гарантират подходяща закрила и да насърчават най-добрия интерес на детето, но правейки това трябва в същото време да гарантират, че е осигурено време, пространство и възможности децата сами да изразяват своите мнения и те да бъдат вземани под внимание при всички решения и действия, които ги засягат. <br /> <br /> <strong>Участието е основно право, но то е и средство, чрез което могат да бъдат реализирани други права:<br /> </strong><br /> <strong>За Националната стратегия за детето (2008-2018): </strong><br /> Стратегията определя&nbsp;приоритетните направления и действия за подобряване благосъстоянието на децата в България. Тя&nbsp;е разработена в съответствие принципите на Конвенцията на ООН за правата на детето и Закона за закрила на детето по отношение на мястото на детето в обществото, правото му на живот в семейна среда, осигуряването на условия за ефективно упражняване на правата на децата, подобряване здравето на децата и намаляването на риска от бедност. Съгласно Закона за закрила на детето и в изпълнение на Националната стратегия, Министерският съвет приема ежегодно Национална програма за закрила на детето, предложена от Министъра на труда и социалната политика и Председателя на Държавната агенция за закрила на детето. <br /> <br /> <strong>За УНИЦЕФ: </strong><br /> УНИЦЕФ насърчава прилагането на правата и повишаване на благосъстоянието на всяко дете посредством всяка своя дейност. Заедно с нашите партньори ние работим в 190 страни и територии, за да превърнем този ангажимент в практически действия в полза на всички деца, навсякъде по света, полагайки особени усилия да достигнем до най-уязвимите и социално изключени деца.<br /> <br />