Според данни на Националния статистически институт (НСИ) преброяванията на населението и жилищния фонд са единственият източник за осигуряване на надеждна, изчерпателна и детайлна информация за броя и структурата на семействата и промените, които настъпват в тях.
Към месец февруари 2011 г. семействата у нас са 2 123 224, от които 1 537 777 (72.4%) живеят в градовете, а 585 447 (27.6%) - в селата. До средата на миналия век семействата са отъждествявани с домакинствата и не са наблюдавани отделно. <br /> <br /> През периода 1965 - 1985 г. броят на семействата в страната се увеличава с 289 807 (12.0%), а на лицата, живеещи в тях - с 658 843 (9.1%). При следващите преброявания се отчита общо намаляване на броя на семействата с 576 731 и на лицата в тях - с 2 139 542. <br /> <br /> През периода 2001 - 2011 г. броят на семействата намалява в 26 от областите, като най-чувствително е намалението в областите Видин (27.3%), Враца (26.1), Монтана (22.3%) и Разград (20.4%). Увеличение в броя на семействата има само в две от областите в страната. В област София (столица) семействата нарастват с 14 511 (4.3%), а в област Варна - със 116 (0.1%). <br /> <br /> В много от европейските страни е широко разпространена формата на съжителство между двама души на семейни начала без юридически оформен брак. В България този вид съжителство придобива разпространение през последните 20 - 25 години. Между последните две преброявания броят на тези семейства се увеличава близо два пъти и към 1.02.2011 г. в съжителство без брак са 289 893 (13.7%) от всички семейства в страната. В тези семейства живеят 888 818 лица, или 15.3% от всички лица в семействата.<br /> <br /> В нашата страна преобладават двучленните семейства. Техният брой и относителен дял нараства от 937 841 (38.9%) през 1965 г. на 1 053 471 (54.8% ) през 2011 година. Броят и относителният дял на тричленните семейства варира между преброяванията и към 1.02.2011 г. тричленни са 653 207 (24.5%) от всички семейства в страната. <br /> <br /> Данните от последните преброявания показват, че като типична форма на семейството в България е утвърден моделът с едно дете. Броят на семействата с едно дете нараства между преброяванията и към 1.02.2011 г. те са 829 161 - 63.3.0% от всички семейства с деца. През същия период абсолютно и относително намалява броят на семействата с две, три и повече деца. При последното преброяване многодетни (с три и повече деца) са 56 017 семейства, или едва 4.3% от всички семейства с деца. <br /> <br />