Че­ти­ри до­съ­деб­ни про­из­вод­с­т­ва сре­щу кме­то­ве са об­ра­зу­ва­ни в Ло­веш­кия съ­де­бен ре­ги­он. Дан­ни­те са за пе­ри­о­да 2003 - 2007 г., со­чи справ­ка от Окръж­на­ про­ку­ра­ту­ра-Ловеч с № 894/ 08 г, ка­то в нея не се сочат имена, предаде кореспондентът на Агенция БЛИЦ в Ловеч.
Според същия до­ку­мент в Ок­ръж­на про­ку­ра­ту­ра е об­ра­зу­ва­но едно кметско досъдебно производство, в Ра­йон­на про­ку­ра­ту­ра - Ловеч  - две, а в Троян - едно. От Ок­ръж­ната про­ку­ра­ту­ра об­ви­ни­те­лен акт не е вна­сян, де­ло­то е в до­съ­деб­на фа­за. От Ра­йон­на про­ку­ра­ту­ра-Тро­ян - също, там де­ло­то е ви­ся­що.
От Ра­йон­на про­ку­ра­ту­ра - Ло­веч е вне­сен един об­ви­ни­те­лен акт, по кой­то е об­ра­зу­ва­но ви­ся­що съ­деб­но де­ло. Ед­ното де­ло е прик­лю­чи­ло с ре­ше­ние на Ра­йон­ния съд - Ло­веч, по чл. 78а от НК. Да­ли е вне­се­но с об­ви­ни­те­лен акт или с пос­та­нов­ле­ние от Ра­йон­на про­ку­ра­ту­ра, не ста­ва яс­но.

По непотвърдена информация ад­ми­нис­т­ра­тив­но­ на­ка­за­ние има кме­тът на с. Ба­хо­ви­ца Пе­тър Ге­нов. Той е гло­бен с 1000 лв. за из­да­ва­не на не­вяр­но удос­то­ве­ре­ние за нас­лед­ни­ци.
В Ра­йон­ния съд в Тро­ян има­ше де­ло сре­щу бив­шия кмет на Ап­рил­ци Иван Пи­ров, който се обвинява в злоупотреба с държавни пари.
Спо­ред магистрати с проб­ле­ми с про­ку­ра­ту­ра­та и съ­да са още бив­ши­ят кмет­с­ки на­мес­т­ник на ловешкото с. Пре­лом Те­о­до­сий Ка­ра­и­ва­нов и бив­ши­ят кмет на с. Мик­ре Ва­лен­тин Въ­лов. Пър­ви­ят бе за­ме­сен в би­тов скан­дал, а вторият се разследва за из­ма­ма със зе­ме­дел­с­ки зе­ми. /БЛИЦ