На последното си заседание Общинският съвет в Стралджа, Ямболско, взе решение за учредяването на Общински съвет за сътрудничество по етническите и демографски въпроси. Само месец по-късно, решението вече е реалност.
Председател на съвета е Митко Андонов, кмет на общината, зам.председател - зам.кмета Атанаска Кабакова, а за секретар бе избран Кольо Пехливанов, гл.експерт в отдел “Култура”. Към съвета ще работят няколко комисии. Тази по законност, обществен ред и сигурност ще се оглавява от Георги Петров, инспектор Детска педагогическа стая, председател на комисията по социалните дейности е Петър Йовчев, гл.специалист в отдел “ТСУ”, комисията по образование, култура и спорт ще се ръководи от Недялка Димитрова, нач.отдел “Образование и култура”, а тази по жилищна политика и инфраструктура- от инж.Станка Парушева, директор дирекция “ТСУ”. Към всяка от комисиите са включени съветници, представители на общината, на училищата , на БТ, Общ.служба за соц.подпомагане, РПУ и ромски лидери на НПО .
На учредителната среща присъстващите се запознаха с целите, задачите и същността на структурата. Зам.-кметът Атанаска Кабакова представи Правилника за работа на Общ.съвет, който бе гласуван единодушно.
Новоучреденият съвет ще се налага като координиращ и консултативен орган, който подпомага общината в разработването и реализирането на общинската политика по етнически и демографски въпроси. Като председател на съвета и като кмет на общината Андонов изрази своята увереност, че занапред проблемите в тази област не само ще бъдат активно коментирани в новосформирания общински съвет по етническите и демографски въпроси, но и ще получават своевременно си разрешаване. По този начин общината успешно ще върви към обществено- институционалното демократизиране и хармонизиране на обществените нагласи с тези на развитите европейски общини. /БЛИЦ