Върховната административна прокуратура осъществява проверка по повод на публикации в пресата за публични изяви на религиозни общности. Проверката е за законност на нетрадиционните вероизповедания в страната, относно регистрацията и дейността им, съобразно изискванията на Конституцията на Република България, Закона за вероизповеданията и други нормативни актове, съобщиха от прокуратурата.
В рамките на проверката до момента са изискани и обсъдени множество материали, получени от Софийския градски съд, някои окръжни съдилища, Министерството на вътрешните работи, Дирекция „Вероизповедания” към Министерския съвет, Министерството на образованието и науката, Комисията за финансов надзор и др.
Установено е, че към 30.09.2007 г. по Закона за вероизповеданията  /ЗВ/ са регистрирани 94 нетрадиционни религиозни институции, изповядващи християнство, ислям и будизъм. По неофициални данни, към момента броят им надхвърля 100. На територията на страната развиват дейност 418 техни местни поделения след регистрация в съответствие с разпоредбите на чл.19 и чл. 20 ЗВ.

В хода на проверката са постъпили данни, че реално действащите религиозни образувания са много повече. При тях религиозната дейност най-често се развива под прикритието на юридически лица, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел като фондации и сдружения, или по Търговския закон, като фирми.
В болшинството от случаите в учредителните документи не е вписано постигането на религиозни цели, но на практика се касае за нерегламентирано проповядване на религиозни идеи сред различни общности, под формата на хуманитарна или културно-просветна дейност.
В съответствие с правомощията на прокурорските органи са предприети действия в следните насоки:  По указания на Върховната административна прокуратура, съответните окръжни прокуратури са внесли 5 /пет/ искови молби пред компетентните окръжни съдилища за прекратяване на юридически лица, за които е констатирано закононарушение при регистрацията или когато дейността им по същество представлява проповядване на верски убеждения в съчетание с богослужебна практика.
По депозираните искове са образувани граждански дела за прекратяване на следните юридически лица: в Софийския градски съд –по отношение на Фондация „Вяра” и Сдружение „Съюз на мюсюлманите в България”;  в Окръжния съд – Бургас – по отношение на Фондация „Благотворителни проекти”; в Окръжния съд – Смолян – по отношение на Сдружение „Обединение за ислямско развитие и култура”;  в Окръжен съд – Пловдив – по отношение на фирма „Гюнеш 2004” ООД.
Към момента съдебните производства все още не са приключили с влязло в сила решение. Обект на проверка са и други юридически лица, при които се изследва законосъобразността на регистрацията и развиваната дейност, в съответствие с нормативните изисквания. В случаите на установяване на нарушения на закона прокурорските органи ще преценят основанията за предприемане на действия относно иницииране на искови производства за прекратяването им, както и достатъчността на данните за образуване на досъдебни производства за престъпления от общ характер.
В резултат на възложената проверка за законност, във връзка с функционирането на трите частни средни общообразователни духовни училища в градовете Русе, Шумен и Момчилград, е констатирано неспазване на някои от държавните образователни изисквания по Закона за народната просвета и редица подзаконови нормативни актове. Нарушенията се отнасят: учебните програми по духовните предмети, учебниците и учебните помагала по богословските дисциплини, които са на турски език и не са одобрени от министъра на образованието;  нелегализирани дипломи на част от преподавателите по религиозните предмети, завършили образованието си в чужбина.
С оглед на това, на основание чл. 145, ал. І от Закона за съдебната власт, е отправено предложение от заместника на главния прокурор при Върховната административна прокуратура до министъра на образованието и науката за предприемане на предвидените в закона мерки. Предвид постъпила информация за съществуването и интензивното изграждане на множество нови молитвени домове, храмове и сгради с религиозно предназначение, за които няма данни дали са спазени и спазват ли се правилата и нормите по Закона за устройство на територията, във връзка със Закона за вероизповеданията, на съответните окръжни прокуратури беше възложена проверка, която да извършат чрез териториалните контролни органи по строителството – РДНСК. По това направление проверката продължава.
От страна на Върховната административна прокуратура са дадени указания на съответните окръжните прокуратури да преценят наличните резултати, с оглед предпоставките по Наказателно-процесуалния кодекс за образуване на досъдебни производства срещу лица, за които са налице достатъчно данни за осъществен престъпен състав по чл. 108, чл. 109, чл. 162 ал. 2 – ал. 4, чл. 164, чл. 166, чл. 253, принуда и др. от Наказателния кодекс.
След обобщаване на окончателните резултати от проверките и допълнително предприетите действия, обществеността ще бъде своевременно уведомена. /БЛИЦ