Тричленен състав на Върховния административен съд (ВАС) отхвърли жалбите на Даниела Атанасова и Ирина Петрова срещу решението по Протокол № 18/29.04.2009 г. на Висшия съдебен съвет (ВСС), с което Веселин Пенгезов е назначен на длъжността „административен ръководител – председател” на Апелативен съд - София, съобщиха от съда.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщението му до страните пред петчленен състав на ВАС.<br /> Според съда, от представените по делото доказателства е видно, че регламентираните в Закона за съдебната власт (ЗСВ) изисквания за заемане на длъжността от избрания кандидат са налице, при което и наведените в тази насока оплаквания са неоснователни. Тричленният състав на ВАС е категоричен, че преценката за притежаване на необходимите професионални и нравствени качества е единствено в компетентността на ВСС и тя не подлежи на контрол от съда. <br /> Кандидатите за заемане на длъжността &ndash; жалбоподателите и Веселин Пенгезов, са атестирани съобразно изискванията на ЗСВ, касаещи квалификацията им като съдии и качествата на Пенгезов и Петрова за заемане на ръководна длъжност. Комплексната оценка и за тримата кандидати е &bdquo;много добра&rdquo;. По делото е установено по категоричен начин и не се оспорва от страните, че кандидатите са запознати с единния формуляр и дадената им комплексна оценка и са отразили, че &bdquo;нямат възражения&rdquo; по отношение на резултатите. Според съда са неотносими към предмета на спора представените по делото материали във връзка с дисциплинарното производство срещу Веселин Пенгезов. Същото е прекратено по давност и предложението не е било разгледано по същество, за да се твърди наличието на поведение, уронващо престижа на съдебната власт.<br /> Неоснователно е и възражението на Ирина Петрова за липса на доказателства, удостоверяващи стажа на Веселин Пенгезов и продължителността на работата му като магистрат в органите на съдебната власт. Доказателства в този смисъл са приложени към административната преписка, от които може да се направи категоричен извод, че същият отговаря на законовите изисквания за заемане на тази ръководна длъжност.<br /> Тричленният състав на ВАС приема, че не са основателни и изложените в жалбите доводи за липса на мотиви в оспореното решение. Според съда, за мотиви на решение на ВСС, с което се приема направено предложение за избор на административен ръководител, следва да се приемат изказванията на членовете на ВСС относно притежаваните от лицата качества. Видно от протокола от проведеното заседание на 29.04.2009 г., в същия се съдържат изказвания на членове на ВСС относно качествата на кандидатите, съобразени с критериите по т. 34 от приетата от кадровия орган Процедура за назначаване на административни ръководители и техните заместници. За кандидата за длъжността Веселин Пенгезов безспорно е налице изразено предпочитание към него, предвид резултата от вота на колективния орган, упражнен в рамките на предоставената му от закона власт. /БЛИЦ <br /> <br /> <br />