Тричленен състав на Върховния административен съд (ВАС) отхвърли жалбата на Любомир Петров срещу решението на Висшия съдебен съвет, с което Емил Златев Христов е назначен за административен ръководител на апелативната прокуратура в Бургас.
По друго дело тричленен състав на&nbsp;ВАС е отхвърлил като неоснователни жалбите на Северина Илиева и Илия Пачолов срещу решението на ВСС, с което Виолета Бояджиева е назначена за председател на апелативния съд във Варна. <br /> Решението може да се обжалва пред петчленен състав на ВАС в 14-дневен срок от съобщението.<br /> Съдът приема, че предвид получената за двамата жалбоподатели положителна оценка в най-високата степен &bdquo;много добра&rdquo; и изричният им писмен отказ от възражения, правилно Комисията по предложенията и атестирането е внесла във ВСС атестационните оценка за окончателното им приемане в заседанието по изслушване и произвеждане на избора на кандидатите. Според тричленния съдебен състав, преценката на ВСС за качествата на кандидатите се формира по критериите, заложени в ЗСВ, доразвити в процедурата за назначаване на административни ръководители и техните заместници, по-голямата част от които са отразени в единните формуляри за атестиране, както и от изслушването на кандидатите и се обективира в резултатите от гласуването. Тази преценка е по целесъобразност и не подлежи на съдебен контрол извън изискването за мотивираност на решението. /БЛИЦ