Тричленен състав на Върховния административен съд (ВАС) отмени Решение № 242/09.04.2009 г. на Министерския съвет по т. 1, с което се обявява кризисно положение по смисъла на Закона за управление при кризи (ЗУК) на територията на област София, съобщиха от съда. За нищожна е обявена и т. 2, изречение първо, с която се създава Национален кризисен щаб с председател Тодор Модев - областен управител на област София.
Националният кризисен щаб за 1 месец и 3 дни похарчи 1,4 млн. лева за извозване на боклуците, съобщи преди време председателят му Тодор Модев. Според него столичната община дава на фирмите по 5 - 6 млн. лева, а на държавата дейността излязла много по-малко. <br /> По думите на Модев за един месец - от средата на април до&nbsp;към 18 май&nbsp;- са били събрани и депонирани 12 хил. т. отпадъци в столицата и са извозени 45-46 хил. куб. м. едрогабаритни отпадъци от т.нар. нерегламентирани сметища. <br /> <br /> Днешното решение подлежи на обжалване пред петчленен състав на ВАС. <br /> Съдът констатира, че с решението по т. 1 се обявява кризисно положение по смисъла на отменения ЗУК на територията на област София, като с предвидените мероприятия се извършва паралелно сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци, която дейност по силата на чл. 16 от Закона за управление на отпадъците е в правомощията на кмета на съответната община. <br /> <br /> Съгласно чл. 2, ал. 1 от ЗУК &bdquo;криза по смисъла на този закон е промяна на установеното състояние на живот, обхванала територии, обекти, сектори и сфери на икономиката и обществения живот или околната среда, предизвикана от човешка дейност или природни явления, в резултат на която условията за съществуване и за осъществяване на дейност в променената среда са силно нарушени&rdquo;. Според съда, в случая не са представени доказателства за &bdquo;силно нарушени условия за съществуване и за осъществяване на дейност&rdquo;, тъй като на територията на столичната община е създадена организация по сметосъбирането и по сметоизвозването. <br /> <br /> Нарушаването на ритъма на тези дейности за определен период от време не налага извод за съществуването на кризисно положение съгласно критериите, заложени в закона, сочат от ВАС. Направените констатации в доклада на министрите на здравеопазването, на околната среда и водите и на регионалното развитие и благоустройството за неотложни мерки във връзка с преодоляването на кризата, са общи и неподкрепени с конкретни доказателства за действителното състояние на дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване. Изложени са съображения за потенциална опасност от възникване на епидемия, без да са базирани на налични данни, изходящи от специализирани за това органи. <br /> <br /> Съдът е категоричен, че в конкретния случай не е налице материалноправната предпоставка - наличие на криза по смисъла на чл. 2, ал. 1 от ЗУК (отм.), което налага извода, че оспореното решение в тази му част е незаконосъобразно.<br /> <br /> Съгласно разпоредбата на чл. 12, ал. 1 от ЗУК (отм.), при криза министър - председателят със заповед създава Национален кризисен щаб. С т. 2, изречение първо на атакуваното решение това правомощие на министър - председателя е осъществено от Министерския съвет, при липса на материална компетентност. Законът е предвидил произнасяне на едноличен орган на изпълнителната власт със заповед. В случая Националният кризисен щаб е създаден с решение на колективен орган, т.е. налице е изземване на правомощия в нарушение на императивни разпоредби на закона. По тези съображения решението в тази му част е нищожно и следва да бъде прогласено за такова на основание чл. 146, т. 1 от АПК, обобщават от ВАС. /БЛИЦ