Тричленен състав на Върховния административен съд (ВАС) отмени решението от 25.02.2008 г. на Административния съд - София-град (АС София-град), с което се забраняваше на контрольорите в градския тарнспорт в столицата да се глобяват с фиш от 10 лева и с наказателно постановление от 70 лева на нередовни пътници, както и да ги свалят от превозното средства, като по този начин ВАС отхвърли жалбата на Йордан Костов срещу наредбата за превоз на пътници с градския транспорт.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване. Организацията на масовия градски транспорт е обществен въпрос с местно значение и е предмет на регулиране от общинския съвет по силата на Закона за местното самоуправление и местната администрация. Разпоредбите на чл. 14, ал. 2, т. 5, чл. 15 и чл. 16, свързани с поставянето и таксуването на рекламни материали в превозните средства, не противоречат на закона. Съдът констатира, че систематическото място на конкретните правни норми, дори да не е прецизно, не води до незаконосъобразност. Това е въпрос на самостоятелна преценка от страна на автора на нормативния акт, която не подлежи на съдебен контрол за законосъобразност. ВАС приема, че отмяната на тези текстове от първоинстанционния съд само с мотива за неправилното им систематично място в наредбата е незаконосъобразно.
Според върховните съдии, неправилен е и изводът на АС София-град, че разпоредбата на чл. 17 от наредбата, която регламентира реда и срока за възражение от страна на пътника за неправилно издаден превозен документ, противоречи на чл. 126 от Закона за защита на потребителите (ЗЗП). „Нормата в ЗЗП има друг предмет - рекламацията на потребителска стока” - пише в мотивите на решението.

Авторът на атакувания акт е предвидил право на пътуване с превозен документ по утвърден образец - абонаментна карта. Оспорената разпоредба на чл. 29, ал. 4 предвижда съдържанието на този документ да включва индивидуализиращи данни, снимка и единен граждански номер. Този превозен документ се издава персонално на пътника и последният трябва да бъде идентифициран с нужните данни съгласно Закона за гражданската регистрация. Цитираната в решението на първоинстанционния съд норма на чл. 23 от Закона за защита на личните данни, която визира задълженията на администратора на личните данни във връзка със защитата на личните данни, е неотносима към текста на чл. 29, ал. 4. Столична компания „Градски транспорт” ЕООД издава утвърдения по образец превозен документ, а като администратор на лични данни дружеството има задължения за тяхната защита по закон.
Незаконосъобразно АС София-град е приел, че в противоречие с Наредба № 2/2006 г. на министъра на финансите, разпоредбата на чл. 41 от наредбата поставя ограничително условие за издаване на преференциални карти за пътуване с обществения градски транспорт през годината - до изчерпване на лимита от средства, заложен в бюджета на Столична община. Според ВАС, поставянето на такова ограничително условие е в рамките на установените със специалния закон правомощия за самостоятелно решаване на въпроси от местно значение. Атакуваната разпоредба не изключва издаването на преференциални карти за пътуване, а само визира реда за издаването при определена хипотеза в съответствие с разпределението и изпълнението на общинския бюджет.
Неправилно първоинстанционният съд е отменил текстове от Раздел V „Контрол и санкции на нередовни пътници”. В правомощията на Общинския съвет е създаването, преобразуването и прекратяването на търговски дружества с общинско участие, каквото е „СКГТ” ЕООД. Съгласно чл. 5 от наредбата дружеството, на основание договор със Столичната община, осъществява организацията, управлението, контрола, отчитането и окачествяването на пътническите превози. С разпоредбите на глава V, СОС е предоставил на длъжностни лица осъществяването на контрола по редовността на пътниците, съобразно предвидените за тях задължения при ползването на градския транспорт. Уреден е начинът на проверка за редовността на превозния документ, реда за налагане на санкции при констатирана нередовност на пътника. Алинея 4 на чл. 22 ЗМСМА овластява Общинския съвет с правото да предвиди налагане на административно наказание глоба за нарушаване на издадените от този орган наредби.
Контролните органи по редовността на пътниците се назначават от управителя на „СКГТ-София” ЕООД и от "Метрополитен" ЕАД. Съгласно разпоредбата на чл. 21, ал. 3 от наредбата при констатирана от страна на контрольора нередовност на пътника последният е длъжен на място да заплати на контрольора стойността на услугата. Предвидената стойност на билета от десет пъти цената на билет за единично пътуване не е вид административна санкция. Тази сума се дължи именно като обезщетение за неизпълнение на ползващия услугата да заплати нейната стойност, а не е санкция. Контролните органи по редовността на пътниците са овластени и с правомощията по установяване на административно нарушение, както е предвидено в разпоредбите на чл. 21, ал. 5 и сл. от наредбата. Едва при отказ на пътника да заплати билета за таксуване на нередовен пътник, контрольорът съставя и му предявява фиш за глоба в размер на 10 лв. и го заставя да слезе от превозното средство. При неизпълнение на тези разпоредби контролният орган съставя акт за административно нарушение. Член 22 от наредбата урежда процедурата по издаване на наказателно постановление за налагане на административно наказание глоба.
Контрольорите се назначават с трудов договор в дружеството по силата на утвърдено и гласувано щатно разписание от Столичния общински съвет. Съществена част от трудовата им функция е проверка на пътника за наличността на превозен документ, удостоверяващ плащането на превозната услуга. Освен като служители на търговското дружество, на контрольорите е възложен контролът по прилагането на наредбата и по установяване на административно нарушение по чл. 21, ал. 5 и чл. 22, ал. 1 от наредбата. Контролът по прилагането на акта е част от длъжностната им характеристика и те имат качеството на длъжностни лица. Тричленният състав на ВАС приема, че в случая не е налице противоречие с разпоредбата на чл. 101 от Закона за автомобилните превози, тъй като с наредбата са детайлизирани общите правила за поведение при пътуване с градския транспорт - не само с автомобилен превоз. Контролът по ЗАвтП, осъществяван от министъра на транспорта, не включва контрола на пътниците, ползващи превозните средства по общинските транспортни схеми, се казва още в решението на ВАС. 
От Столичната община предложиха нередовните пътници да бъдат санкционирани с билет за нередовен пътник и с акт, а не както до сега с фиш. Служителите на Столичната община и районните администрации да пътуват безплатно.  От 1 септември столичани ще могат да се пътуват с електронни карти и билети, като и хартиените остават в сила. Електронните билети и карти ще се прилагат най-напред в трамваите и тролеите. / БЛИЦ