ВАС отсъди, че процедурата за ОУП на Община Бургас е незаконосъобразна. Решението на върховните магистрати е окончателно. Очаква се официално становище на МРРБ по процеса, съобщава Ясен Василев, прокурист.
Договорът за изработване проект на ОУП на Община Бургас бе сключен на 21.11.2007 г. между министър Асен Гагаузов от МРРБ, като възложител, и арх. Петко Йовчев, като управител на фирма „Атика Р5” ООД. Поради груби закононарушения при провеждането на конкурсната процедура и излъчването на победител, договорът бе атакуван пред КЗК от архитектска група „Гевренов и Стоев” ООД, която бе участник в конкурса. Наложи се проблемът да се представи пред ВАС, след проявеното от Комисията нежелание да отмени процедурата. Със свое решение 5076 от 29.04.2008 г. съдът констатира серия от закононарушения по няколко закона и разпореди на Комисията за защита на конкуренцията да се съобрази с изложените пред нея мотиви от „Гевренов и Стоев” ООД. Респективно горното решение още тогава прогласи невалидността на Договора между МРРБ и фирмата на Петко Йовчев.
След решението на Върховния съд, КЗК излезе с официално Решение 562 от 10.07.2008 г., в което обяви нищожност както на откриване на процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет „Проект за изменение на общия устройствен план на Община Бургас”, така и на резултатите от конкурса.
Арх. Йовчев използва своето право да обжалва въпросните постановления пред по-висша инстанция отново във ВАС. Последното решение е произнасянето на съда по жалбата на „Атика Р5” срещу решението на КЗК.
В своето произнасяне съставът е счел, че Министъра на регионалното развитие и благоустройството не е нарушил закона в самото откриване на процедурата по провеждане на конкурса, но класирането на участниците и определянето на победител („Атика Р5”) са опорочени и съответно незаконосъобразни. Поради това ВАС постанови  решение 562 от 10.07.2008 г. постановено от КЗК по преписка 262/2008 г. в частта, с която КЗК е установила незаконосъобразност на решение РД 02-14-658/24.07.2007г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството за класиране на участниците и определяне на изпълнител в процедура за възлагане на....Проект за изменение на общия устройствен план на Община Бургас, открита с Решение РД-02-14-502/19.06.2007 г.”
Самият възложител МРРБ изпрати на 22.04.2008 г. специално писмо до кмета на Община Бургас Димитър Николов, в което информира, че „МРРБ е спряло процедурата по изпълнение на договора.... до произнасяне на компетентния съд с влязло в сила решение относно законосъобразността на проведената процедура. След получаване на посоченото решение, МРРБ ще процедира съобразно постановеното в него от съда.” Сега, след окончателното произнасяне на ВАС, следва че договорът с „Атика Р5” е резултат на редица предшестващи закононарушения в провеждането на конкурса. Разбира се, в производството за законността на процедурата ВАС не може да отмени самия договор, който е подписан от Асен Гагаузов, но присъдата за неговата незаконосъобразност е достатъчно категорична към Възложителя – МРРБ, още повече, че самото министерство е обявило, че ще се съобрази с решението на съда.  /БЛИЦ