Тричленен състав на Върховния административен съд (ВАС) ще гледа искането на столичната община за спиране на решението на МС за кризата с боклука в открито съдебно заседание на 27 април. От съда обясняват, че не може да се спре предварителното изпълнение на това решение, но може да бъде атакувано общото изпълнение на административния акт.
С т. 9 на Решение № 242/09.04.2009 г. на Министерския съвет е допуснато предварително изпълнение с цел защита на особено важен държавен и обществен интерес – опазване здравето на гражданите на столичната община и околната среда.
С оспореното решение МС е постановил неотложни мерки за преодоляване на кризата в сметосъбирането на територията на Столичната община и отстраняване на екологични щети, изразяващи се в обявяване на кризисно положение на територията на област София, създаване на Национален кризисен щаб, мобилизиране на материалните ресурси и личния състав на държавни общински и частни фирми, обявяване на депото за битови отпадъци на София – Суходол, за обект от национално значение и т.н.

От съдържанието на решението е видно, че то има еднократно правно действие, като с него се създават задължения и непосредствено се засягат права, свободи или законни интереси на неопределен брой лица. В този смисъл решението на МС представлява общ административен акт, а по силата на изричната разпоредба на чл. 180, ал. 1 от АПК оспорването на общ административен акт не спира изпълнението му. Поради това, включеното в обжалваното решение разпореждане за допускане на предварителното му изпълнение е без правна стойност, тъй като предварителното изпълнение на акта произтича не от волеизявлението на МС, а от прякото действие на специалната законова норма на чл. 180, ал. 1 от АПК.
В чл. 180, ал. 2 от кодекса обаче е предвидено, че съдът може да спре изпълнението на общия административен акт. За да се произнесе по искането за спиране на изпълнението на акта, съдът трябва да го разгледа в открито съдебно заседание, на което да се произнесе незабавно с определение. /БЛИЦ