Можем да се възползваме от данъчно облекчение за доброволно осигуряване и застраховане от доходите си от миналата година, но малка част от хората знаят за тази възможност, коментира адвокат Христо Василев.
&nbsp;Той обясни, че това данъчно облекчение е в размер до 10% от сумата от годишните данъчни основи за внесени през годината лични вноски за допълнително доброволно осигуряване и до 10 % от сумата от годишните данъчни основи за внесени през годината лични вноски за доброволно здравно осигуряване и премии/вноски за застраховки &bdquo;Живот&rdquo;.<br /> <br /> Данъчно облекчение може да се ползва и за лични вноски за осигурителен стаж при пенсиониране. Това става като сумата от годишните данъчни основи се намалява с внесените през годината за сметка на лицето осигурителни вноски за закупуване на осигурителен стаж при пенсиониране. Към годишната данъчна декларация се прилагат копия на документите, удостоверяващи направените вноски.<br /> <br /> <u><strong>За какво още физическите лица могат да използват данъчни облекчения:</strong></u><br /> <br /> <em><strong>Данъчно облекчение за лица с намалена работоспособност: могат да го ползват лицата с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност. То им дава възможност да намалят сумата от годишните данъчни основи със 7920 лв. Данъчното облекчение може да се ползва включително за годината на настъпване на неработоспособността, както и за годината на изтичане срока на валидност на експертното решение, в което е определена намалената работоспособност. <br /> <br /> Данъчно облекчение за дарения: Намалението се прилага върху сумата от годишните данъчни основи и размерът му зависи от статута на лицата, в полза на които е направено дарението.<br /> <br /> Данъчно облекчение за млади семейства: физически лица могат да ползват данъчно облекчение за млади семейства като приспаднат от сумата от годишните данъчни основи по чл. 17 от ЗДДФЛ направените през годината лихвени плащания по ипотечен кредит за закупуване на <br /> жилище.<br /> <br /> Данъчно облекчение за деца: 200 лв. - при едно ненавършило пълнолетие дете; 400 лв. - при две ненавършили пълнолетие деца; 600 лв. - при три и повече ненавършили пълнолетие деца.<br /> <br /> Данъчно облекчение за деца с увреждания: Сумата от годишните данъчни основи се намалява с 2000 лв. за отглеждане на дете с 50 и с над 50 на сто вид и степен на увреждане, определени с влязло в сила решение на компетентен орган, като облекчението се ползва, включително за годината, през която са установени видът и степента на увреждане, и за годината на изтичане срока на валидност на решението.</strong></em><br />