„С юрисконсултските възнаграждения по делата, заведени от „Топлофикация – София” само през 2015 г. – около 15 млн. лв., дружеството е можело да подготви екип от космонавти.“ Това заяви омбудсманът Мая Манолова днес, при разглеждането на делото, която тя води срещу „Топлофикация” в Административния съд.  
Както БЛИЦ писа Манолова обжалва отказа на изпълнителния директор на дружеството да отговори за какво и как са похарчени парите за юрисконсулските възнаграждения, които длъжниците на „Топлофикация“ плащат.

На 7 октомври 2016 г. общественият защитник поиска отговор на десет въпроса по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) (виж по-долу). В рамките на 14-дневния срок омбудсманът не получи изрично решение съгласно законовите изисквания.  Вместо това, от „Топлофикация София“ ЕАД изразиха писмено становище, в което се твърди, че поисканата информация и субекти не попадат в приложното поле на ЗДОИ.

В жалбата си до Административния съд Манолова подчерта, че „топлофикационното дружество е в кръга на задължените субекти съгласно  ЗДОИ, тъй като представлява публичноправна организация по смисъла на закона. Освен това тя е категорична, че „исканата информация е обществена по смисъла на ЗДОИ;  не са спазени изискванията за форма на отказа; исканата информация не съдържа търговска тайна и е налице  надделяващ обществен интерес“. 
        
Омбудсманът поиска от монополното дружество информация по ЗДОИ след като Конституционният съд отхвърли искането за противоконституционност на разпоредби в Гражданския процесуален кодекс и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
„Заведените дела срещу длъжници на „Топлофикация” през тази година са 21 766. По всяко от тях са начислени юрисконсултски възнаграждения. Така са събрани общо около 10-15 млн. лв.“, каза Манолова.
„Около 3 млн. лв. дружеството е дало на адвокатски кантори и това става ясно от бизнес плана за развитието на дружеството, представен пред Столични общински съвет миналата седмица“, посочи омбудсманът пред съда. И допълни, че хората искат да знаят за какво се харчат парите им.
До 30 дни е законовият срок, в който съдът ще се произнесе трябва ли "Топлофикация-София" да каже колко е платила на юрисконсултите си през 2015-та година.
 
 Ето въпросите:

 
1.Какъв е размерът на присъдените юрисконсултски възнаграждения по съдебни и изпълнителни дела, заведени от „Топлофикация София“ ЕАД за 2015 год.?
2. Колко от присъдените на Топлофикация за 2015 г. юрисконсултски възнаграждения са събрани, как са осчетоводени и как са разходвани?
3. Колко юрисконсулти са работили в дружеството през 2015 г. и какъв е размерът на трудовите им възнаграждения за същата година?
4. Какъв е размерът за 2015 г. на изплатените от дружеството заплати и допълнително материално стимулиране на юрисконсултите?
5. Какъв е размерът на средствата, изразходвани от дружеството за повишаване квалификацията на юрисконсултите и за предоставяне на здравословни условия на труд, в т.ч. материално-техническа обезпеченост за полагането му?
6. Какъв е броят на заведените срещу длъжници съдебни и изпълнителни дела през 2015 г.?
7. Какъв е размерът на внесените върху юрисконсултските възнаграждения данъци за 2015 г.?
8. Каква част от размера на присъдените за 2015 г. юрисконсултски възнаграждения са изплатени на юрисконсултите в дружеството?
9. Какъв е броят на сключените с адвокати договори за правна помощ и процесуално представителство за 2015 г. и какъв е размерът на възнагражденията, изплатени по тях?
10. По колко съдебни и изпълнителни дела през 2015 г. са ползвани адвокатски услуги?


От своя страна дружеството по-късно изпрати позиция по повод жалбата на омбудсмана.

Преди всичко „Топлофикация София” ЕАД не е задължен субект по смисъла на ЗДОИ. В конкретния случай, видно и от Устава, правата на едноличен собственик на капитала на дружеството се упражняват от Столичния общински съвет. Видно от Устава  на компанията, той е този, който избира и освобождава членовете на Съвета на директорите на столичната Топлофикация.  Освен това,  компанията не отговаря на изискването, посочено в ЗДОИ да оперира със средства от консолидирания държавен бюджет и повече от 50% от членовете на Съвета на директорите да се определят от възложителя на обществени поръчки по смисъла на Закона за обществените поръчки /ЗОП/. Следва да се уточни, че СОС няма правомощия на възложител на обществените поръчки.
             
По отношение твърденията  на г-жа Мая Манолова, че няма яснота за какво се използват средствата, получени от „Топлофикация София” ЕАД като юрисконсултско възнаграждение, трябва да се знае, че никъде в нормативната уредба не са утвърдени задължения как и къде съответното дружество или институция да  изразходва присъдените му в рамките на съдебния процес суми. В тази насока  информацията, изисквана от Омбудсмана на Р България не може да се определи като „обществена информация”.
           

Във връзка с твърденията, налагани в общественото пространство, че „Топлофикация София” ЕАД „натоварва” клиентите си при събирането на просрочените от тях задължения по съдебен ред, следва да направим за пореден път важно уточнение. В рамките на процедурата при воденето на тези дела,  съдът присъжда на дружеството юрисконсултски възнаграждения. Техният размер, основателност и законосъобразност бяха  потвърдени неоспоримо в Решение № 10 от 29 септември 2016г. на Конституционния съд, който се произнесе по дело, образувано през месец февруари 2016г. по искане на Омбудсмана на Република България. Конституционният съд реши, че присъждането на юрисконсултско възнаграждение на юридическо лице, когато то е защитавано в съдебно производство от юрисконсулт не е незаконосъобразно или противоконституционно, а е основателно и в съответствие с действащия в страната правов ред. По тези причини съда отхвърли искането на омбудсмана на Република България за установяване на противоконституционност на чл. 78, ал. 8 от Гражданския процесуален кодекс и на чл. 161, ал. 1, изр. 3 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. 
           
„Топлофикация София” ЕАД ще изготви допълнителни бележки по заявените позиции  в днешното заседание и ще ги предостави по делото в рамките на посочения от съда 10- дневен срок.


ОЧАКВАЙТЕ ПОДРОБНОСТИ В БЛИЦ!