Предвид засиления обществен интерес към станалата публично известна среща на главния прокурор Сотир Цацаров с бизнесмена Сашо Дончев в кабинета на бизнесмена Георги Гергов, Инспекторатът към Висшия съдебен съвет (ВСС) съобщава, че е образувано производство по случая. Това съобщиха от пресцентъра на Инспектората към Висшия съдебен съвет.
Административното производство е по реда на глава девета, раздел I „б” от Закона за съдебната власт (ЗСВ) - Проверки за почтеност и конфликт на интереси и за установяване на действия, които накърняват престижа на съдебната власт, и проверки, свързани с нарушаване независимостта на съдиите, прокурорите и следователите. Образувано е по постъпил в Инспектората към ВСС сигнал и производството е на етап отстраняване на нередовности по сигнала.

Законът за съдебната власт не допуска оповестяване на повече подробности извън наличието на образувано производство. Чл. 175р, ал. 2 от ЗСВ задължава лицата, на които е възложено разглеждането на сигнала, да не разкриват самоличността на лицето, подало сигнала, и да не разгласяват фактите и данните, които са им станали известни във връзка с разглеждането му. Тази информация е служебна тайна (чл. 175р, ал. 3 ЗСВ).

Процедурата, по която се извършва проверка на сигнал по чл. 175л, ал. 5 ЗСВ , е регламентирана в глава девета, раздел I „б” от ЗСВ и във Вътрешните правила за извършване на проверки по глава девета, раздел I „б” от ЗСВ от екипи на Инспектората към ВСС, приети с решение от 6 януари 2017 г. и публикувани на интернет страницата на институцията. 

Законът за съдебната власт (чл. 175л, ал. 2) и цитираните Вътрешни правила предвиждат възможност освен по сигнал Инспекторатът към ВСС да се самосезира, включително и по публикация в средствата за масово осведомяване, ако тя отговаря на изброените в чл.175л, ал. 5, т. 2-4 условия - съдържа имената на лицето, срещу което се подава сигнала, заеманата от него длъжност, конкретни данни за твърдяното нарушение, в това число място и период на извършване на нарушението, описание на деянието и други обстоятелства, при които е било извършено, позоваване на документи или други източници, които съдържат информация, подкрепяща изложеното, в това число посочване на данни на лица, които биха могли да потвърдят съобщените данни или да предоставят допълнителна информация.

Наличието на образувано производство по сигнал не налага образуването на проверка по самосезиране.

OЧАКВАЙТЕ ПОДРОБНОСТИ В БЛИЦ!