С настъпването на летния сезон се увеличи риска от възникване на пожари в горски и земеделски фонд. При пожари, предизвикани главно от небрежност и неизправна техника, през лятото на 2008 г. бяха опожарени близо 230 декара посеви и 173 декара иглолистни гори в Старозагорска област. А всички помним безпрецедентното с размера на нанесените щети лято на 2007 г., в което огнената стихия унищожи общо 51 972 иглолистни, широколистни и смесени гори, което е 1% от цялата територия на областта.
От средата на месец май Районните служби за пожарна безопасност и спасяване в областта, съвместно с контролно-техническата инспекция при Министерство на земеделието извършват проверки за пожарната обезопасеност на селскостопанската техника. За извършените проверки се съставят протоколи и на изправните земеделски машини се поставя стикер на Главна дирекция &quot;Пожарна безопасност и спасяване&quot; - &ldquo;Допуснат до участие в жътвената кампания&rdquo;. <br /> <br /> На кметовете на общини и населени места, собственици и ползватели на земеделските имоти са връчени разпоредителни писма, в които подробно са указани всички правила и норми, които е необходимо да се спазват за недопускане на пожари в земеделските имоти, касаещи изготвянето и съгласуването на планове за действия при пожар, актуализиране състава и организиране дейността на гасаческите групи, осигуряването им със средства за гасене в горския фонд и разораване на негорими ивици около сметищата и гробищните паркове. <br /> <br /> Сигнални писма са изпратени и до всички фирми, извършващи транспортни и други дейности в или в близост до житните масиви за изпълнение на Наредбата. Изготвен е и план за взаимодействие с държавни органи, кметове на населени места и фирми. <br /> <br /> В хода на жътвата инспекторите от Държавен противопожарен контрол ще извършват проверки на полето. Размерът на глобите, предвидени в ЗМВР е от 200 до 500 лева. <br /> <br /> За да не са в нарушение: <br /> - Водачите на селскостопански машини не трябва да започват работа преди да бъде извършена проверка за изправност и пожарообезопасеност на техниката и преди да са преминали инструктаж; <br /> - Да проверяват техниката и да извършват необходимите технически обслужвания. Ежедневно да почистват от горими прахове двигателите, изпускателните колектори и всички механизми с триене и нагряване. <br /> - Техниката следва да е окомплектована с изправни противопожарни уреди <br /> Председателите на кооперации, ръководители на фирми извършващи земеделска дейност и частните стопани да организират и провеждат дейност за пожарообезопасяване на машините и фуражните площадки, осигуряват навременното и качествено ремонтиране на земеделската техника, оборудването й с необходимите противопожарни уреди и искрогасители (на ауспуховите тръби). <br /> <br /> Председателите на кооперации са длъжни да осигурят разделянето на площите същите с негорими ивици, с необходимата широчина, които да парцелират житните масиви на участъци, за осигуряване еднодневната работа на комбайните. <br /> - Кметовете на общини и населени места са длъжни да организират групи за гасене на пожари и да организират своевременното им извозване до произшествието, както и оборудване на доброволците с противопожарни уреди и средства. Кметовете имат задължения за своевременното разгласяване на противопожарните изисквания сред населението. Преди кампанията, кметовете назначават приемателни комисии за преглед на техниката и фуражните площадки от компетентни специалисти, които съдействат на специалистите от Контролно-техническата инспекция при МЗХ и инспекторите от Държавен противопожарен контрол за проверка и привеждане в изправност. <br /> <br /> Проверките на огнеборците ще продължат и по време на самата кампания. Пожарникарите разчитат на отговорността на собствениците и ползвателите на селскостопански земи, с оглед осигуряване техническата изправност на селскостопанската техника и спазването забраната за палене на растителни остатъци и напомнят необходимостта да бъдат разорани негорими ивици около пътища, гробищни паркове, жп-линии, сметища, газопроводи и др. пожароопасни обекти.<br /> <br /> Районните служби за пожарна безопасност и спасяване припомнят, че е абсолютно забранено паленето на огън в стърнища, сухи треви по слогове, поляни и крайпътни ивици, както и изгарянето на отпадъци извън определените за това площадки. При регистрираните в последните дни високи температури, само два или три дни без превалявания са достатъчни, за да се увеличи многократно риска от пожар, предизвикан от небрежно боравене с огън в близост до изсъхващата вече растителност. Особено безотговорно и лекомислено е запалването на стърнищата след жътва и на старата суха трева по пасищата, за да се осигури свежа паша. <br /> <br /> Какви са глобите и санкциите? <br /> Който изгаря стърнища и други растителни остатъци в земеделски земи се наказва с глоба от 120 до 2 000 лева по чл.41, ал.1, т.7 от Закона за опазване на земеделските земи. <br /> Който пали стърнища, слогове, крайпътни ивици със суха растителност се наказва с глоба от 500 до 1 000 лева по чл. 93, ал. 2 от Закона за опазване на дивеча. <br /> <br /> Който пали огън в защитена територия се наказва с глоба от 500 до 5 000 лева по чл. 81 от Закона за защитените територии. <br /> Който причини увреждане на околната среда, каквото е налице при палене на стърнища, площи със суха растителност и растителни остатъци се наказва с глоба: <br /> - за физически лица &ndash; от 100 до 6 000 лв. <br /> - за юридически лица &ndash; от 1000 до 20 000 лв., по чл. 162, ал.1 от Закона за опазване на околната среда. <br /> <br /> По Наредба № 30 за условията и реда за извършване на противопожарни мероприятия в горския фонд и опазване на горите от пожари (ДВ бр. 71 от 2003 г.), по която контролът е възложен на Министерство на вътрешните работи и чл.279 от Закона за МВР нарушителите се наказват с глоба от 200 до 2 000 лева. <br /> <br /> Освен неизправната селскостопанска техника, потенциални причинители на пожари могат да се окажат пастири, козари, пчелари, ловци, туристи, собственици на вилни и земеделски имоти - всички, които по един или друг повод палят открит огън в селскостопанския и в горския фонд. 675 пожара в сухи треви са гасили огнеборците в областта през трите летни месеца на 2008 г., а само от началото на 2009 г. служителите на пожарната са гасили 446 запалвания на сухи треви, повече от половината &ndash; в периода от началото на април до 10 юни. В периода от началото на юни до днес само на територията на община Стара Загора са възникнали 2 пожара и 15 запалвания в сухи треви. На 11.06.2009 г. огнеборците от Опан гасиха сухи треви, запалени поради небрежност от 82-годишен мъж в землището на с. Средец. На същата дата старозагорските им колеги потушиха пожар в сухи треви, възникнал поради небрежност в района на с. Малка Верея. Пожар обхвана и около 10 дка суха трева край гр. Гълъбово. Запалванията на суха растителност обикновено изглеждат безобидни, но дори и лек вятър може бързо да пренесе огъня върху намиращи се в близост стопански обекти, горски или земеделски площи, къщи и вилни постройки и да причини сериозни щети. <br /> <br /> Огнеборците препоръчват:<br /> <br /> &bull; Да не се пали огън на открито във ветровито време. Вятърът способства за бързо разпространение на пожара и това е особено страшно, ако е в близост до горски масив или стопански постройки.<br /> &bull; Паленето на огън и в селските дворове също крие сериозна опасност, поради плътното застрояване в граничещите със съседите места.<br /> &bull; В никакъв случай де не се пали огън в междублоковите пространства, където са паркирани много автомобили, както и близост до бензиностанции и газстанции, складове за леснозапалими и горими течности. <br /> &bull; Да не се допуска паркирането на превозни средства и нощуването им покрай пътища, които минават в близост до складиран фураж, покрай посевите или през тях от настъпване на восъчна зрялост до прибирането на реколтата.<br /> &bull; Да се разчистят избуялите сухи треви и купчините със строителните или промишлени отпадъци, намиращи се в близост до търговски, промишлени или строителни обекти, за да се предотврати възникването на пожар. <br /> &bull; Повишена пожарна опасност крие хвърлянето на недобре угасени фасове при преминаване покрай сухи треви или край засети земеделски площи. Не бива да се изхвърлят стъклени бутилки &ndash; дефекти по тях могат да имат ефектът на лупа, което да доведе до запалване на сухи треви и растителни остатъци.БЛИЦ