От днес, 26 януари 2009 г., Агенцията по заетостта, в качеството си на междинно звено по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси, възобновява приемането на проекти по схема за предоставяне безвъзмездна финансова помощ „Квалификационни услуги и обучение на заети лица – фаза 2”, съобщиха от агенцията.
Целите на схемата за безвъзмездна финансова помощ са: предоставяне на квалификационни услуги и обучения за заети лица в микро, малки, средни и големи предприятия, с цел повишаване производителността на труда и създаване на условия за устойчива заетост; подобряване адаптивността на заетите лица в целеви за отделните области отрасли, с приоритет към нуждите за подобряване на пригодността, адаптивността и уменията на работниците; удължаване на активната им трудова дейност и адаптиране към икономиката на знанието. Схемата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на европейския съюз чрез Европейския социален фонд. След приключването на първите три комисии за избор на операции над 38 000 000 лева следва да бъдат договорени до края на месец април 2010г.
Одобрените проекти ще се изпълняват на територията на цялата страна, а дейностите, които ще получат подкрепа включват: предоставяне на общо или специфично обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация, включително въвеждащо обучение на заетите лица; предоставяне на обучение за придобиване на ключови компетенции -общуване на роден език; общуване на чужди езици; математическа компетентност и основни компетентности в природните науки и технологиите; дигитална компетентност (ИКТ); умения за учене; обществени и граждански компетентности; инициативност и предприемачество; културна осъзнатост и творчество.

Крайният срок за представяне на проектните предложения по схемата е не по-късно от 28.02.2010 г. във всички дирекции “Бюро по труда”. Пълният пакет от „Насоки за кандидатстване”, „Формуляр за кандидатстване и Пълния пакет от документи e публикуван на интернет страниците на Управляващия и Договарящия орган. /БЛИЦ