От 23 февруари до 8 март 2009 г. тече регистрацията на кандидатите за участие в Първия централизиран конкурс за хора с трайни увреждания за експертни длъжности в държавната администрация. Регистрацията става по електронен път с попълване на онлайн профил чрез сайта на Министерството на държавната администрация и административната реформа на следния адрес: http://212.122.185.37/psn/.
При регистрация всеки кандидат попълва лични данни като име, контакти и пр.; вид и степен на завършено образование, информация за досегашния професионален опит (години трудов стаж; ранг, ако кандидатът е бил държавен служител и пр.); информация за специфичните потребности според вида увреждане (вид и степен на увреждането; необходимост от адаптиране на работното място и пр.), както и предпочитания за населени места за работа.
Минималните изисквания към кандидатите са да имат завършено висше образование със степен бакалавър или магистър или завършен колеж със степен професионален бакалавър и да имат актуално решение от ТЕЛК/НЕЛК с установена намалена степен на работоспособност или намалена възможност за социална адаптация 50 и над 50 на сто.
При регистрация кандидатът трябва да посочи и актуален адрес на електронна поща, на която ще получи парола, необходима за влизане в личния профил и при явяване на изпита. Конкурсът ще се проведе от 23 до 27 март 2009 г. в тестови центрове в 6 града в страната – София, Варна, Пловдив, Велико Търново, Бургас и Монтана. На посочената при регистрация електронна поща на по-късен етап всеки кандидат ще получи уведомление за точната дата, час и място за явяване на конкурса. Тестовите центрове са специално избрани така че да са достъпни за хора с двигателни увреждания. Кандидатите със зрителни увреждания ще полагат теста в специално оборудвани за целта зали с екранен четец JAWS и синтезатор на речта “Гергана”. За кандидати със слухови увреждания ще бъде осигурен жестомимичен превод.
В изпитния ден всеки кандидат трябва да носи:
• Документ за самоличност
• Оригинал и копие на диплома (или уверение) за завършена степен на висше образование или удостоверение от МОН за призната степен в случай на обучение в чужбина
• Попълнена декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители
• Оригинал и копие на актуално решение на ТЕЛК/НЕЛК, с което се установява трайно намалена степен на работоспособност или намалена възможност за социална адаптация 50 и над 50 на сто
• Записана паролата, която всеки е получил на електронната си поща при регистрация
Изпитът ще бъде под формата на тест от 60 въпроса, чрез които ще се провери нивото на познаване и разбиране на основните нормативни актове, регламентиращи функционирането на администрацията в България, функциите, правомощията, отговорностите на различните административни органи, информираността за историята и институциите на ЕС, както и въпроси за проверка на общата езикова подготовка. Всеки верен отговор ще дава по 1 точка, като за успешно преминаване на теста ще са необходими минимум 36 точки. На сайта на МДААР всеки кандидат може предварително да провери знанията си чрез демо-версията на теста на адрес: https://212.122.185.37/test/demotest.php.
Всички, които успешно преминат конкурса, стават част от националната база данни, от която всяка администрация може да избира подходящи кандидат за конкретна свободна позиция, определена за заемане от човек с увреждане. Освен чрез централизирания конкурс, всяка администрация може да обяви отделен конкурс специално за хора с увреждания за конкретна свободна длъжност. С промените в Закона за държавния служител се въведе задължението за администрациите с над 50 служители да определят поне 2% от длъжностите по служебно правоотношение за заемане само от хора с трайни увреждания. За по-малките администрации (от 26 до 50 служители) задължението е да наемат поне 1 служител с трайно увреждане.
Администрация, която желае да ползва базата данни, подава заявление до Института по публична администрация, като описва изискванията към кандидатите за конкретната длъжност. От предоставения от ИПА списък администрацията избира кандидатите, които отговарят на предварителните изисквания за длъжността и ги уведомява писмено за това, посочвайки минималните и специфичните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на съответната длъжност, необходимите документи, които трябва да бъдат представени. При допълнителното интервю органът по назначаването проверява съответствието на представените документи с нормативните изисквания, извършва преценка на качествата на кандидатите и установява специфичните им познания за заемане на конкретната длъжност.
Подробна информация за централизирания конкурс (условия и срокове за кандидатстване, препоръки за подготовка и пр.) са публикувани в специално създадената рубрика на сайта на МДААР на адрес: https://www.mdaar.government.bg/khsu_info.php. /БЛИЦ