Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност (КУИППД) внесе мотивирано искане за налагане на обезпечителни мерки срещу Елизабет Елена Вон Мессинг, съобщиха от ведомството. Тя е родена в гр. Ленинград, притежава филандски паспорт и е с настоящ адрес – гр. София.
Общата пазарна стойност на предложеното за обезпечение имущество, към настоящия момент, е в размер на 23 827 288 лв.
Проверяваното от комисията лице е с повдигнато обвинение от Софийска градска прокуратура, за извършване на престъпления - изпиране на пари.
Съдът се произнесе с Определение в полза на иска на комисията и допусна поисканите обезпечения, във връзка с осъществяването правата на държавата, по бъдещо искане за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност.
Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност наложи следните обезпечителни мерки: 1. Възбрана върху апартамент в гр. София; 2. Запор на дружествени дялове от капитала на “ОПТИМА КА”ЕООД”; 3. Запор на всички банкови сметки на проверяваното лице; 4. Запор на всички банкови сметки на юридическото лице – с едноличен собственик и представлявано от Елизабет Елена Вон Мессинг. /БЛИЦ