Днес в 13.55 ч. във Върховния административен съд (ВАС) беше внесена от Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЦИКЕП) жалба от политическа партия „Партия на зелените” срещу Решение № ЕП-130 от 12.05.2009 г. на комисията, с което е регистрирана политическа партия „Зелените” за участие в изборите за избиране на членове на Европейския парламент от Република България, съобщиха от съда.
 По жалбата бе образувано административно дело № 6554/2009 г. Председателят на ВАС, използвайки софтуера за електронно разпределение на делата, определи за съдия-докладчик Галина Карагьозова.
В жалбата пише, че регистрацията на политическа партия „Зелените” е недопустима и незаконосъобразна, тъй като партията е нанадлежно учредена, а процедурата по конституирането й като юридическо лице е опорочена. Според жалбоподателя, името на политическа партия „Зелените” повтаря наименованието на регистрираната с решение от 31.01.2001 г. политическа партия „Партия на зелените”. В жалбата пише: „В процедурата по заявената регистрация на ПП „Зелените” в регистърния съд (СГС), нито съдебният състав, нито представителят на СГП са извършили необходимия контрол и анализ на така заявеното име, което е довело до недопустимо вписване на това обстоятелство. Това обстоятелство не е било изследвано и от ЦИКЕП, която от своя страна също незаконосъобразно е допуснала регистрацията на политическа партия „Зелените” в изборите за Европейски парламент”.

Тричленен състав на ВАС остави без разглеждане жалбата на политическа партия „Партия на зелените”, подадена чрез представляващия партията председател Валентин Симов. Съдът прекрати производството по делото.
Определението не подлежи на обжалване.
След постъпване на жалбата, съдът извърши служебно дължимата проверка относно допустимостта й и констатира, че е процесуално недопустима, като просрочена. Съгласно чл. 25, ал. 2 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЗИЧЕПРБ), решенията на ЦИКЕП се съобщават чрез публикуване в бюлетина на БТА и в интернет страницата на комисията. Според закона, тези решения могат да бъдат обжалвани в срок до 24 часа от съобщаването им.
Съдебният състав на ВАС констатира, че в настоящия случай, решението, видно от извадката от интернет страницата на комисията, е обявено на 12.05.2009 г. в 23.45 ч., от който момент е започнал да тече срокът за обжалването му. Двадесет и четиричасовият срок е изтекъл на 13.05.2009 г. в 23.45 ч., а жалбата е подадена на 14.05.2009 г. в 18.40 ч., видно от отразеното на входящия щемпел на ЦИКЕП.
Според съда, жалбата е подадена след изтичане на срока за обжалване, предвиден в специалния закон, поради което е процесуално недопустима.  /БЛИЦ