Правителството одобри допълнителни бюджетни кредити за 2008 г. на стойност 302,6 млн. лв. От тях 207 млн. лв. са за сметка на икономии на разходи по план-сметката на Държавен фонд „Земеделие” за 2008 г., а до 89 млн. лв. са от резерва за непредвидени и неотложни разходи, предвиден за структурни реформи в държавния бюджет.
От осигурените 207 млн. лв. за ДФ „Земеделие” 147 млн. лв. ще бъдат за национални доплащания на хектар земеделска земя с изключение на площите, заети с малини и ягоди, предназначени за обработка, винени лозя, тютюн и постоянно затревени площи към директните плащания в съответствие с §88 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет за т. г. 60 млн. лв. ще бъдат за национални доплащания за краве мляко и за овце-майки, след получаване на одобрение на схемите от Европейската комисия.

С постановлението се утвърждават и схемите за национални доплащания на земеделските производители, като се определя техният максимален размер за финансиране през 2008 г. и максималния размер за единица по всяка схема.

Максималният размер на националното доплащане на хектар земеделска земя ще бъде левовата равностойност на 25,33 евро или не повече от 49,54 лв. Одобрените схеми за национални доплащания за краве мляко и за овце-майки са:
• за краве мляко – въз основа на размера на разпределената индивидуална квота за производство на мляко на стопанствата към 31 март т. г. Избираеми за подпомагане са стопанства, които имат млечна квота 10 т или повече, получена по реда на Наредба №23 от 2007 г. за управлението на националната млечна квота;
• за овце-майки – според броя на овцете-майки в стопанствата, които имат повече от 50 овце-майки, включени в Системата за идентификация и регистрация на животните към 1 октомври т. г.

Максималният размер на националните доплащания ще бъде левовата равностойност на 22,68 евро или 44,36 лв. за тон мляко от индивидуалната млечна квота и левовата равностойност на 16 евро или 31,29 лв. за брой овца-майка.

Във връзка с Решение № 837 от 2006 г. правителството разреши прехвърляне за 2008 г. на 20% от средствата, осигурени от бюджета на Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 към бюджета на национални доплащания към директните плащания за т. г. Сумата, която се прехвърля, е 52 690 633 евро (103 052 340 лв.), която заедно със сумата от 13 172 658 евро (или 25 763 085 лв.) от националния бюджет като съфинансиране към тези прехвърлени средства, общо възлиза на 65 863 291 евро (или равностойността на 128 815 425 лв.). Тя ще допълни сумата от 147 млн. лв. от икономии, постигнати по план-сметката на ДФЗ, като средствата ще се разпределят за национални доплащания към директните плащания на хектар.

По този начин размерът на националните доплащания към директните плащания за хектар ще бъде до 47,53 евро или левовата им равностойност до 92,96 лв., определена като максимален размер на национално доплащане на един хектар земеделска земя. От тях 22,20 евро или 43,42 лв. са от Фонда за развитие на селските райони, а 49,54 лв. са от държавния бюджет.

Целта на националните доплащания към директните плащания е да приближи нивото на подкрепа за българските производители с другите държави членки. Тези средства са необходимо условие, за да се гарантира, че те ще станат конкурентноспособни на пазара на ЕС.

Решението на правителството относно доплащането на тон разпределена индивидуална млечна квота и брой овце –майки цели да компенсира отчитаната висока себестойност, ежедневните загуби за производителите и процеса на редукция на стадата крави и овце. Във връзка с тази ситуация Министерството на земеделието и храните представи допълнение към искането на България до Европейската комисия за две допълнителни схеми за подкрепа чрез национални доплащания за краве мляко и овце-майки.

В постановлението, с което са одобрени допълнителни бюджетни кредити за 2008 г., 10 млн. лв. са предвидени за маркетингови проучвания, участие в туристически изложения и реклама на възможностите за туризъм в страната. Също 10 млн. лв. са осигурени за изграждане и реконструкция на бул. „България” в Пловдив.

Близо 11 млн. лв. ще бъдат предоставени на Министерството на културата. От тях 720,5 хил. лв. ще са за издръжка на културните институти – осветление, отопление и горива; 3,8 млн. лв. са субсидия за производство на филми, 350 хил. лв. – за финансиране на българското участие в Европейския културен сезон; 650 хил. лв. за финансиране на юбилейни събития и културни инициативи с международно участие като 100-годишнината на Софийската опера, 80 години от създаване на националния балет, 80 години от учредяването на Софийската филхармония, Международният фестивал на кукерите в Перник и националният преглед на фолклорните любителски състави. 3,4 млн. лв. са предвидени за капиталови разходи.

8 млн. лв. ще бъдат предоставени на Държавната агенция за младежта и спорта. От тях 3 млн. лв. са за финансирането на програми и проекти от спортните федерации, в изпълнение на Националната програма за развитие на физическото възпитание и спорта, а близо 2,9 млн. лв. са за реконструкция и модернизация на спортни обекти и съоръжения. 2,1 млн. лв. са за стимулиране и награждаване на състезатели и треньори за постигнатите от тях призови класирания на летните Олимпийски игри в Пекин, световни и европейки първенства и състезанията за спортисти с увреждания през 2008 г.

12,5 млн. лв. са предвидени за БНТ. От тях 2 млн. лв. ще бъдат за капиталови разходи на националната телевизия, 9,6 млн. лв. за авторски права, такси за ползване на международни трасета и унилатерали, а 820 хил. лв. са за закупуване на права за вътрешното първенство по футбол за сезон 2008/2009 и световното първенство по футбол и олимпийски игри. /БЛИЦ