Министерството на финансите намали външния дълг на България като изкупи обратно глобални облигации на страната в евро и щатски долари и ги отписа от международните регистри. Облигациите възлизат на 293.3 млн. лв. Номиналната стойност на канцелираните облигации, деноминирани в щатски долари с падеж 2015 г. е 184.2 млн. долара, а на тези в евро с падеж 2013 г. - 17 млн. евро.
Според Закона за държавния бюджет за 2008 г. министърът на финансите може да взема решения и да изплаща предсрочно задължения по държавния дълг, за да оптимизира неговото обслужване. Обратното изкупуване на част от дълга е мярка, която смекчава ефектите от световната финансова криза върху държавния бюджет. Тя спестява на държавата разходи за лихви до падежа на облигациите в размер общо на 5.3 млн. евро за деноминираните в евро облигации и 93.2 млн. долара за тези, деноминирани в долари.<br /> <br /> Дълговите книжа са закупени на вторичния пазар в периода ноември-декември 2008 г. Операциите по обратно изкупуване са осъществени в период, в който свиването на ликвидността в глобален мащаб доведе до по-висока доходност на книжата на държавите от развиващите се пазари, към които принадлежи и България. Повишената доходност и понижените пазарни котировки на глобалните облигации на България дадоха възможност Министерството на финансите да изкупи обратно с отстъпка от номиналната им стойност част от глобалните облигации.<br /> <br /> Постигнатата средна чиста цена, по която са изкупени обратно деноминираните в щатски долари облигации, е 95.09 долара за 100 долара номинал, а за тези в евро - 98.02 за 100 евро номинал. За сравнение средната цена &bdquo;продава&rdquo; за деноминираните в долари облигации през е 111.82 долара през 2008 г., 117.64 долара &ndash; през 2007 г. и 117.52 долара &ndash; през 2006 г. За облигациите в евро средната цена &bdquo;продава&rdquo; през 2008 г. е 107.42 евро, за 2007 г. &ndash; 114.16 евро, и за 2006 г. &ndash; 119.29 евро.<br /> <br /> Решението за обратно изкупуване е продиктувано също така и от високата абсолютна и относителна стойност на обема на глобалните облигации в структурата на държавния дълг, като към 30.10.2008 г. тези книжа представляват 36.9% от държавния дълг и възлизат на 1 831.4 млн. евро. Намаляването на обема на емисиите на глобални облигации намалява плащанията през пиковите 2013 г. и 2015 г., когато са падежите им, и допринася за по-равномерен погасителен профил на плащанията по държавния дълг.<br /> <br /> След операцията в обръщение остават облигации за 1 086 млн. долара и 818 млн. евро. /БЛИЦ<br /> <br />