Министерският съвет одобри проекта на междуправителствена спогодба на България и Турция за взаимно създаване на културни центрове. Предвижда се българският да бъде в Истанбул, а турският – в София.
Проектът регламентира създаването, функционирането и дейността на културните центрове. Сред основните им цели е да насърчават взаимното разбирателство и приятелство между двата народа, да допринасят за развитието на отношенията и сътрудничеството в сферата на културата, образованието и науката, да информират обществеността относно различните аспекти на културата, историята, езика и изящните й изкуства на всяка от страните.<br /> <br />