Премиерът Бойко Борисов възложи на дирекция „Главен инспекторат” проверка, която да установи дали всички назначени заместник-министри, областни и заместник-областни управители, членове на политически кабинети и органи по чл. 19, ал. 4 от Закона за администрацията са подали декларациите си по чл. 12 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.
Декларациите трябва да бъдат подадени в 7-дневен срок от встъпването в длъжност. Неизпълнението на тази разпоредба се наказва с глоба от 1000 лв. до 3000 лв. /БЛИЦ<br type="_moz" />