На последното си заседание кабинетът отмени свое старо решение от април миналата година за изграждането на защитна мрежа по границата с Турция като мярка срещу шапа. От публикуваната на сайта на правителството стенограма се разбра, че причината за отказа от ограда с комшиите не е само финансова.
&ldquo;Оказва се, че трябва да се отчуждават доста имоти, което е извън близо 30-те милиона за самото съоръжение, ще го оскъпи може би с още 15-20 милиона&rdquo;, обяснява финансовият министър Симеон Дянков, който е вносител на предложението.<br /> <br /> В експозето си по точката финансист №1 посочва, че има и втора, по-важна причина &ndash; екологична. Оградата ще препречи пътя на кафявите костенурки и на четири вида зайци. <br /> <br /> &ldquo;Оказва се, че създаването на такова съоръжение ще противоречи на редица екологични норми - на пътя на кафяви костенурки и на четири вида зайци. Това е за оградата за шапа в трите области - че ако се направи дълга ограда, ще имаме проблем с кафявите костенурки и с четири вида зайци. Всъщност има и доста други &ndash; птици и т. н. Затова експертите мислят за друг вариант&rdquo;, мотивира предложението си министърът.<br /> <br /> Премиерът Борисов приветства решението. &ldquo;Доказваме, че сме най-екологично ориентираното правителство - ще помислим с отменянето на решение и за популацията на кафявите костенурки, четири вида зайци, врабчета, птички и всички останали, които тази ограда би затруднила&rdquo;, казва той и допълва, че са похарчени милиони, за да бъдат направени тунелчета за вълци и мечки по новостроящите се магистрали.<br /> <br /> &ldquo;И сега е важно само какви пътни знаци трябва да се приемат за преминаването на вълци, мечки, костенурки, прилепи&rdquo;, допълва премиерът. <br /> <br /> ................................................................................................................................................................................................................................<br /> <br /> <br /> <strong><br /> </strong> <div style="text-align: center;"><strong>З А С Е Д А Н И Е</strong></div> <div style="text-align: center;"><strong>на Министерския съвет<br /> (18 април 2012 г.)</strong></div> <br /> <br /> <br /> Заседанието започна в 10,08 часа и бе открито и ръководено от министър-председателя Бойко Борисов. <br /> <br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ:</strong> Господин Порожанов, докладвайте за изплащането на парите на фонд &bdquo;Земеделие&rdquo;.<br /> <strong><br /> РУМЕН ПОРОЖАНОВ</strong>: Добър ден. Първо, бих искал да представя на вниманието на Министерски съвет една информация как вървят разплащанията от фонд &bdquo;Земеделие&rdquo; за стопанската 2011 година.<br /> Към момента фонд &bdquo;Земеделие&rdquo; вече е разплатил 1,066 млрд. лева за 2011 г., включително на 99% от директните плащания и националните доплащания на площ. Сумата, която сме разплатили, включително с последните 35 милиона, които бяха точно преди Великден, са 716 млн. директни плащания и 89 милиона национални доплащания.<br /> С последните плащания бяха изчистени всички над 50 хиляди застъпвания на площи, които бяха констатирани при обработката на материалите и бяха разгледани и изплатени всички молби на земеделските производители, които бяха обработени в Министерството на земеделието и храните. Бих искал да подчертая, да се знае, че за това, че ние успяхме толкова бързо да платим, много важна беше добрата координация с Министерството на земеделието и храните, много добрият слой, който получихме на земеделските площи, който ни позволи както да разплатим навреме, така и да разгледаме жалбите.<br /> Освен това, в тези 1,066 милиарда се съдържат 96 милиона за животновъдството, остават ни да платим още около 5 милиона по една от схемите за овце и кози, съдържат се всичките плащания по агроекология &ndash; над 65 милиона. По тези плащания ни остава единствено да платим &bdquo;НАТУРА&rdquo;, които са към 3 милиона. Тези плащания в районите на НАТУРА са първи в програмния период, искаме всичко да бъде добре и това ще бъде разплатено в края на месеца. Разбира се, тук в тази сума е и тютюнът в размер на около 72 милиона. Остават ни да обработим още няколко плащания, по които има казуси, и сумите ще бъдат платени. <br /> Общата сума от 1,066 млрд. лева вече надхвърля платените от миналата година. Само за информация, остават ни да плащаме освен това, което ви казах, националните схеми, с които работим заедно с Министерството на земеделието и храните. Те ще бъдат за плодове и зеленчуци, те ще бъдат и в птицевъдството, в свиневъдството, като в момента вървят нотификациите по тези схеми. <br /> Това са плащанията, с няколко думи. Това, че ние успяхме да се разплатим едва ли не в декември, в първо тримесечие на тази година, както сме подчертавали с министър Найденов, даде много добра възможност да има ликвидност в земеделието, да се обслужват кредитите на земеделските производители.<br /> <strong><br /> БОЙКО БОРИСОВ</strong>: Да знаят колегите &ndash; обикновено преди нас са плащали юли и август, тогава са били плащанията. Ние в средата на април успяхме да платим всичко.<br /> <strong><br /> РУМЕН ПОРОЖАНОВ</strong>: Бих искал на вниманието на Министерски съвет да отчета две числа, които са много важни за нашата работа. Както знаете, фонд &bdquo;Земеделие&rdquo; е най-голямата разплащателна агенция в страната. Към момента от двата администрирани от нас фонда по Европейския фонд за гарантиране на земеделието усвоените средства са 1,364 млрд. евро, а по Фонда за развитие на селските райони &ndash; 1,041 млрд. евро, или общо Фонд &bdquo;Земеделие&rdquo; е администрирал по всички правила на Европейския съюз 2,405 млрд. евро към настоящия момент.<br /> <strong><br /> БОЙКО БОРИСОВ:</strong> Тази информация ще я разпратите на всички парламентарни групи.<br /> Благодаря Ви. <br /> <br /> <br /> <strong>Точка 1</strong><br /> Проект на Постановление за предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерство на вътрешните работи за 2012 г. за осигуряване на необходимите условия за експлоатация на транзитния център в с. Пъстрогор, община Свиленград<br /> <br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ</strong>: Внася заместник министър-председателят и министър на вътрешните работи.<br /> <br /> <strong>ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ</strong>: Господин министър-председател, уважаеми колеги, това е доста продължителен период от време, в който от предишното управление не беше финализиран проектът, който беше свързан с Пъстрогор, а това е изискване на Европейската комисия. От разговорите, които водихме с Министерството на финансите, необходимите средства за издръжката на 35 души персонал и 300 души - капацитетът на Пъстрогор, ще бъдат към Държавната агенция за бежанци. В тази връзка сме взели решение на 3 май да бъде открит официално домът. Използвахме зимните месеци да икономисаме от средствата, които бяха необходими за поддръжката на енергийните разходи.<br /> <strong><br /> БОЙКО БОРИСОВ</strong>: Приема се точка 1.<br /> <br /> <strong>Точка 2</strong><br /> Проект на Решение за даване на съгласие за извършване на продажба на имоти &ndash; частна държавна собственост, предоставени за управление на Министерство на отбраната <br /> <br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ</strong>: Внася министърът на отбраната.<br /> <strong><br /> ВАЛЕНТИН РАДЕВ</strong>: Уважаеми господин министър-председател, уважаеми госпожи и господа министри, предлагам на вниманието ви проект на решение за продажба на шест имота &ndash; частна държавна собственост, с отпаднала необходимост за Министерство на отбраната и Българската армия, с данъчна оценка над 500 000 лева. Общо цената на имотите е малко над 18 милиона. Имотите, предмет на решението, се намират в областите Монтана, Сливен и Ямбол. Описани са точно с данъчните им оценки. Предлагам във връзка с чл. 8, ал. 1 от Устройствения правилник на Министерски съвет, да приемем решение за тяхната продажба.<br /> <strong><br /> БОЙКО БОРИСОВ</strong>: Приема се точка 2.<br /> <br /> <br /> <strong>Точка 3</strong><br /> Проект на Решение за обявяване на имоти &ndash; публична държавна собственост, за имоти &ndash; частна държавна собственост, в областите Бургас, Кърджали, Разград, Русе и София<br /> <br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ</strong>: Внасят министърът на отбраната и министърът на регионално развитие и благоустройството.<br /> <strong><br /> ВАЛЕНТИН РАДЕВ</strong>: На вниманието ви предлагам този проект на решение - дванадесет освободени имота на Българската армия, които са публична държавна собственост, да преминат в частна държавна собственост. Предвид изложеното, предлагам Министерски съвет да приеме решението, което предлагаме. Това са складови казарми, полигони и подобни.<br /> <strong><br /> БОЙКО БОРИСОВ</strong>: Приема се точка 3.<br /> <br /> <br /> <strong>Точка 4</strong><br /> Проект на Решение за обявяване на имот &ndash; публична държавна собственост, за имот &ndash; частна държавна собственост, и безвъзмездното му прехвърляне в собственост на община Карнобат, област Бургас<br /> <br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ</strong>: Внася министърът на регионално развитие и благоустройството.<br /> <strong><br /> ЛИЛЯНА ПАВЛОВА</strong>: По предложение на областния управител на Бургас във връзка с искане на кмета на община Карнобат е прехвърлен имот, който е бивша професионална гимназия по облекло, за училище за деца с умствена изостаналост. Целта е цялостното устройване на това помощно училище като собственост на общината, за да може да се обособи и по-добре да се използва теренът, който да бъде на училището.<br /> <strong><br /> БОЙКО БОРИСОВ</strong>: Приема се точка 4.<br /> <br /> <br /> <strong>Точка 5</strong><br /> Проект на Решение за безвъзмездно предоставяне за управление на част от имот &ndash; публична държавна собственост, на Националната здравноосигурителна каса за нуждите на Районната здравноосигурителна каса &ndash; област София<br /> <br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ</strong>: Внася министърът на регионално развитие и благоустройството.<br /> Приема се точка 5.<br /> <br /> <br /> <strong>Точка 6</strong><br /> Проект на Решение за безвъзмездно прехвърляне правото на собственост върху имот &ndash; частна държавна собственост, на община Добрич, област Добрич<br /> <br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ</strong>: Внася министърът на регионално развитие и благоустройството.<br /> <strong><br /> ЛИЛЯНА ПАВЛОВА</strong>: По предложение на областния управител на Добрич прехвърляме имот в село Врачанци, община Добричка. Целта на прехвърлянето на този имот е за да се реализира интегриран проект за водния цикъл на Добрич. Това е целта на необходимостта за прехвърлянето на този имот.<br /> БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 6. <br /> <br /> <strong><br /> Точка 7</strong><br /> Проект на Решение за безвъзмездно прехвърляне правото на собственост върху имот &ndash; частна държавна собственост, на община Тутракан, област Силистра<br /> <br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ</strong>: Внася министърът на регионално развитие и благоустройството.<br /> <br /> <strong>ЛИЛЯНА ПАВЛОВА</strong>: Прехвърлянето е по предложение на областния управител на Силистра и искане на кмета на община Тутракан, т. нар. парк Антимово ханче да бъде превърнат в атрактивна туристическа дестинация.<br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ</strong>: Приема се точка 7.<br /> <br /> <br /> <strong>Точка 8</strong><br /> Проект на Решение за обявяване на имот &ndash; публична държавна собственост, за имот &ndash; частна държавна собственост, и безвъзмездното му прехвърляне в собственост на община Ново село, област Видин<br /> <br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ</strong>: Внася министърът на регионално развитие и благоустройството.<br /> <br /> <strong>ЛИЛЯНА ПАВЛОВА</strong>: Този имот е бивш ветеринарна лечебница с отпаднала необходимост. Община Ново село има намерение този имот да бъде преустроен и предоставен за ползване на деца, навършили 18 години, които са изведени от социални институции на територията на общината и нямат финансови възможности, за да може да се осигури жилище къде да живеят.<br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ</strong>: Приема се точка 8.<br /> <br /> <br /> <strong>Точка 9</strong><br /> Проект на Решение за разрешаване участието на военнослужещи от Въоръжените сили на Република България в Операцията на Силите на НАТО в Косово (KFOR)<br /> <br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ</strong>: Внася министърът на отбраната.<br /> <br /> <strong>ВАЛЕНТИН РАДЕВ</strong>: С наше Постановление №135 от 18 март 2010 г. Република България наред с другите страни членки на НАТО се присъедини към този Меморандум за разбирателство, с който беше създадено Многонационално интегрирано логистично формирование за контрол на придвижването. Става дума за Косово. Предвижда се формированието да участва в операцията в периода в средата на тази година до края на 2013 г., като страните участнички ще си осигуряват личен състав на ротационен принцип. България участва с един офицер и трима сержанти, тоест четирима души. Понастоящем страните, които участват по това споразумение, са Канада, Хърватия, Унгария, Литва, Словакия, Румъния, Чехия, Великобритания и САЩ. Все още се преговаря с Полша.<br /> Предложеният на вниманието ви проект на решение на Министерски съвет касае решение за изпращането на до четирима военнослужещи от Въоръжените сили на Република България с личното им оръжие и екипировка за участие в операцията на силите на НАТО в Косово за шест месеца в периода от 1 януари до 31 декември 2013 г.<br /> Към момента степента на риска в зоната е оценена, съгласно нашата наредба, като ниска. Цената, която ще платим за това участие, е около 90 000 лева за една ротация. При вземане на решение от Министерски съвет за участие в мисията тези средства ще бъдат планирани в бюджета на Министерство на отбраната.<br /> Предвид гореизложеното, предлагам да бъде прието предложеното разрешение.<br /> <strong><br /> БОЙКО БОРИСОВ</strong>: Приема се точка 9.<br /> <br /> <br /> <strong>Точка 10</strong><br /> Проект на Решение за одобряване проект на Спогодба между Република България и Кралство Норвегия за избягване на двойното данъчно облагане на доходите<br /> <br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ</strong>: Внася заместник министър-председателят и министър на финансите.<br /> <strong><br /> СИМЕОН ДЯНКОВ</strong>: Сегашната спогодба от 1988 г. е доста овехтяла и затова правим нова спогодба и подписване тази година във връзка с множеството промени в данъчното законодателство и на двете държави. <br /> <strong><br /> БОЙКО БОРИСОВ:</strong> Приема се точка 10.<br /> <br /> <br /> <strong>Точка 11</strong><br /> Доклад относно резултатите и взетите решения на заседанието на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство, проведено на 19 и 20 май 2012 г. в Брюксел<br /> <br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ</strong>: Внася министърът на земеделието и храните. <br /> Приема се точка 11.<br /> Свилен Нейков, Цветан Цветанов и Лиляна Павлова да отидат да се видят с протестиращите.<br /> <br /> <strong><br /> Точка 12</strong><br /> Проект на Решение за одобряване на национални програми за развитие на средното образование<br /> <br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ:</strong> Внася министърът на образованието, младежта и науката.<br /> <strong><br /> МИЛЕНА ДАМЯНОВА</strong>: Проектът на решение е на основание чл. 40 от Постановление №367 на Министерския съвет от 29.12.2011 г. Програмите са девет, като средствата за обезпечаването им са в размер на 34 645 000 лева и са разчетени по бюджета на Министерството на образованието, младежта и науката за 2012 г. Разликата е, че тази година предлагаме две нови програми - &bdquo;Национална програма за училище без отсъствие&rdquo; с бюджет 3 млн. лв., която е свързана с необходимостта от механизмите за отчетност, наблюдение и контрол по отношение на регистриране на отсъствията на учениците. Целите на програмата са намаляване дела на отсъствията или преждевременно напусналите, както и осигуряване на средства за заместващи учители.<br /> Втората нова програма е всъщност рестартиране на една стара програма - &bdquo;Информационните и комуникационните технологии в училище&rdquo; с бюджет 6 500 000 лева &ndash; за осигуряване на достъп до интернет, до информационна и комуникационна техника, за ИКТ инфраструктура в училище, с цел по-активно използване на технологиите в клас, усвояване на една от осемте ключови компетентности на учениците и създаване на условия за повишаване на мотивацията им за учене. <br /> Останалите програми са &bdquo;С грижа за всеки ученик&rdquo;, &bdquo;Модернизиране на системата на професионалното образование&rdquo; - тя се изпълнява съвместно с бизнеса за модернизиране на лаборатории и създаване на условия за ефективна практика, &bdquo;Оптимизация на училищната мрежа&rdquo;, &bdquo;Квалификация&rdquo;, &bdquo;Роден език и култура зад граница&rdquo;, &bdquo;Училището - територия на учениците&rdquo; и &bdquo;Създаване на достъпна архитектурна среда&rdquo;. <br /> <strong><br /> БОЙКО БОРИСОВ</strong>: Приема се точка 12. <br /> <br /> <br /> <strong>Точка 13</strong><br /> Доклад относно отменяне на решението по т. 29 от Протокол №16 от заседанието на Министерски съвет на 20 април 2011 г. <br /> <br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ</strong>: Внасят заместник министър-председателят и министър на финансите и министърът на околната среда и водите. <br /> <strong><br /> СИМЕОН ДЯНКОВ:</strong> Причините за това предложение са две. Първата причина е от финансово естество. Оказва се, че трябва да се отчуждават доста имоти, което е извън близо 30-те милиона за самото съоръжение, ще го оскъпи може би с още 15-20 милиона.<br /> Втората причина обаче е по-важна. Оказва се, че създаването на такова съоръжение ще противоречи на редица екологични норми - на пътя на кафяви костенурки и на четири вида зайци. Това е за оградата за шапа в трите области - че ако се направи дълга ограда, ще имаме проблем с кафявите костенурки и с четири вида зайци. Всъщност има и доста други &ndash; птици и т. н. Затова експертите мислят за друг вариант.<br /> <strong><br /> БОЙКО БОРИСОВ:</strong> Доказваме, че сме най-екологично ориентираното правителство, ще помислим с отменянето на решение и за популацията на кафявите костенурки, четири вида зайци, врабчета, птички и всички останали, които тази ограда би затруднила.<br /> <strong>НОНА КАРАДЖОВА:</strong> Да ви кажа през колко защитени зони и резервати преминава&hellip;<br /> <strong><br /> БОЙКО БОРИСОВ</strong>: Ние го правим заради природата на България, екологията и всичко останало. Виждате, че ние похарчихме милиони, за да направим тунелчета за вълци, за мечки и сега е важно само какви пътни знаци трябва да се приемат за преминаването на вълци, мечки, костенурки, прилепи. <br /> Приемаме с абсолютно единодушие точка 13.<br /> <br /> <br /> <strong>Точка 14</strong><br /> Проект на Решение за предложение до Народното събрание за отпускане на пенсия на Иван Иванов за особени заслуги към държавата и нацията<br /> <br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ</strong>: Внася министърът на културата.<br /> Приема се точка 14.<br /> <br /> <br /> <strong>Точка 15</strong><br /> Проект на Решение за обявяване на имот &ndash; частна държавна собственост, за имот &ndash; публична държавна собственост, и за безвъзмездното му предоставяне за управление на Министерството на вътрешните работи<br /> <br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ</strong>: Внасят министърът на отбраната и министърът на регионално развитие и благоустройството. <br /> Приема се точка 15.<br /> <br /> <br /> <strong>Точка 16</strong><br /> Доклад относно одобряване проект на Споразумение за изменение на Споразумението за държавен рейтинг между Република България и Рейтингова агенция Standard and Poor&rsquo;s, подписано на 21 октомври 2004 г.<br /> <br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ</strong>: Внася заместник министър-председателят и министър на финансите.<br /> <strong>СИМЕОН ДЯНКОВ:</strong> Преговаряхме с тях няколко месеца и постигнахме 20% намаляване на цената в сравнение с цената, подписана от предишното правителството, за следващите две години.<br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ</strong>: Браво. Приема се точка 16.<br /> <br /> <br /> <strong>Точка 17</strong><br /> Проект на Решение за одобряване позицията на българската страна за участие в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси, което ще се проведе на 24 и 25 април 2012 г. в гр. Хорсенс, Кралство Дания<br /> <br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ</strong>: Внася министърът на труда и социалната политика.<br /> Приема се точка 17.<br /> <br /> <br /> <strong>Точка 18</strong><br /> Проект на Решение за одобряване на участието, позицията, състава на правителствената делегация на Република България и на мандата за представяне на позицията в неформалната среща на министрите на Европейския съюз по здравеопазването, която ще се проведе на 23 и 24 април 2012 г. в гр. Хорсенс, Кралство Дания<br /> <br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ:</strong> Внася министърът на здравеопазването.<br /> Приема се точка 18.<br /> <br /> <br /> <strong>Точка 19</strong><br /> Проект на Решение за приемане на доклад относно изпълнението на Плана за действие за 2012 г. с мерките, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз към 31 март 2012 г.<br /> <br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ:</strong> Внася министърът на външните работи.<br /> Приема се точка 19. <br /> <br /> <br /> <strong>Точка 20</strong><br /> Проект на Решение за приемане отчета на Плана за изпълнението на мерките за оптимизация на държавната администрация за периода август 2010 г. &ndash; февруари 2012 г.<br /> <br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ</strong>: Внася заместник министър-председателят и министър на финансите.<br /> <strong>СИМЕОН ДЯНКОВ</strong>: По този план вече са изпълнени 73% от мерките, които са за целия ни мандат, а 28 мерки или около 5% вече са ненужни, понеже други мерки са запълнили съответните проблеми, допълнителна оптимизация вече е направена. Около 22% от мерките остават &ndash; 128 мерки, по които ежемесечно се събира Съветът за административна реформа, така че до края на мандата да свършим и тях. Имаше коментар от МРРБ, който приемаме, така че той ще бъде включен в следващия протокол на заседанието.<br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ:</strong> Приема се точка 20.<br /> <br /> <br /> <strong>Точка 21</strong><br /> Проект на Решение за одобряване проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата<br /> <br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ</strong>: Внася министърът на правосъдието.<br /> <strong>ДИАНА КОВАЧЕВА</strong>: Уважаеми господин премиер, уважаеми колеги, целта на настоящия законопроект е окончателното преодоляване на несъответствието между Закона за адвокатурата и правото на Европейския съюз, избягване на навлизането в съдебна фаза на процедура по infringement. На практика от 2009 г. Европейската комисия е започнала такава процедура срещу България, която е свързана с несъвместимостта на разпоредби от Закона за адвокатурата, с Договора за създаване на Европейския съюз и две директиви, основно свързани с улесняването на постоянно упражняване на адвокатската професия в държава-членка, различна от държавата, в която е придобита квалификацията. По този начин ще се третират еднакво адвокатите на Европейския съюз и българските адвокати и ще избегнем процедура по infringement.<br /> БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 21.<br /> <br /> <br /> <strong>Точка 22</strong><br /> Проект на Постановление за изменение и допълнение на Постановление №112 на Министерски съвет от 2010 г. за създаване на централен орган за обществени поръчки за нуждите на органи на изпълнителната власт<br /> <br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ:</strong> Внася заместник министър-председателят и министър на финансите.<br /> <strong>СИМЕОН ДЯНКОВ</strong>: С едно допълнение, което е от МВР &ndash; да се създаде нов член 5а със следното съдържание:<br /> Чл. 5а. Когато индивидуалните договори с потенциалните изпълнители по рамкови споразумения за доставки по чл. 3, ал. 1, т. 1 са за потребностите на министъра на вътрешните работи и неговата администрация или второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към него, правомощията на министъра на вътрешните работи по това постановление се осъществяват от дирекция &bdquo;Управление на собствеността и социалните дейности&rdquo; в МВР.&rdquo;<br /> С това допълнение предлагам да приемем това постановление.<br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ:</strong> Приемаме го с допълнението.<br /> <strong>ВАЛЕНТИН РАДЕВ</strong>: Ако може същото да важи за Министерство на отбраната, тъй като и ние имаме такъв орган, който се занимава само с имоти и се нарича дирекция &bdquo;Инфраструктура на отбраната&rdquo;.<br /> <strong>ДИАНА КОВАЧЕВА</strong>: Министерството на правосъдието има същия орган, така че мисля, че е удачно да се приеме...<br /> <strong>СИМЕОН ДЯНКОВ</strong>: Не, не може да се приеме за всички, защото го нямат всички. Министерство на вътрешните работи и Министерство на отбраната са по различни закони. При вас трябва да се провери дали сте по различен закон. Ако сте по различни закони, тогава това прави смисъла. Ако не сте по различни закони, тогава действа Законът за държавната администрация. Така че за Министерство на отбраната приемам сега. Вие проверете. Да влезе на вносител. Това, което прочетохме, важи и за МВР, важи и за Министерство на отбраната, а Министерството на правосъдието да провери.<br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ</strong>: Министерството на правосъдието да го провери и да се добави, ако е по различен закон.<br /> Приема се са направените допълнения.<br /> <br /> <strong>Точка 23</strong><br /> Проект на Постановление за приемане на Правилник за устройството и дейността на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда<br /> <br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ</strong>: Внася министърът на околната среда и водите.<br /> <strong>НОНА КАРАДЖОВА</strong>: Уважаеми господин премиер, колеги, със Закона за опазване на околната среда от 2002 г. е създадено Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда. Съгласно същия закон, устройството и дейността на предприятието се уреждат с правилник, приет от Министерския съвет. На основание на тази норма през 2002 г. е приет сега действащият правилник.<br /> С решение от януари 2010 г. на председателя на Сметната палата беше приет одитен доклад за извършен одит за финансовото управление на бюджета и имуществото на предприятието за период от 1 януари 2005 до 30 септември 2009 г. Една от препоръките в одитния доклад на Сметна палата беше изработването на нов правилник за устройството и дейността на ПУДОС, като целта е освен по-детайлното разписване на правомощията на изпълнителния директор, Управителния съвет, председателя на Управителния съвет, и привеждане в съответствие с приетото след 2002 г. законодателство по отношение на вътрешния одит, инспектирането и финансовия контрольор.<br /> Всички целесъобразни бележки са приети. Предлагам да одобрим предложения проект на Решение на Министерския съвет.<br /> <strong>СИМЕОН ДЯНКОВ:</strong> Министерството на финансите е предложило една малка промяна, именно: в чл. 14, т. 11 текстът &bdquo;заверен от дипломиран експерт счетоводител&rdquo; да отпадне. Причината е, че с чл. 6 от новия Закон за Сметната палата се въвежда изискването Сметната палата да извършва такива одити, с други думи, за дипломирани експерт счетоводители вече не съществува такава възможност в новия Закон за Сметната палата. <br /> <strong>НОНА КАРАДЖОВА</strong>: Ако е такава допълнителната разпоредба.<br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ</strong>: Приемаме точка 22 с направената забележка от Дянков.<br /> <br /> <br /> <strong>Точка 24</strong><br /> Доклад относно одобряване позицията на Република България по дело С-667/11 на Съда на Европейския съюз, образувано по преюдициално запитване на Административния съд &ndash; Варна, първо отделение, 10-и състав, по висящо пред него административно дело №3104/2011 г. с жалбоподател &bdquo;Палтрейд&rdquo; ЕООД и ответник &ndash; началникът на митнически пункт &bdquo;Пристанище Варна&rdquo; при Митница - Варна<br /> <br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ:</strong> Внася заместник министър-председателят и министър на финансите.<br /> Приема се точка 24.<br /> <br /> Точка 25<br /> Проект на Постановление за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет <br /> <br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ</strong>: Внася министърът на икономиката, енергетиката и туризма.<br /> <strong>ДЕЛЯН ДОБРЕВ:</strong> Уважаеми господин премиер, в средата на миналата година е направена междинна оценка на изпълнението на оперативна програма &bdquo;Конкурентоспособност&rdquo; от външни експерти. Тя е показала, че 96% от интервюираните бенефициенти поставят въпроса със забавяне на плащанията по подадените от тях искания като основен риск за усвояването на средствата по проектите. Забавянето се явява рисков фактор както за бенефициентите, така и за процеса по усвояване на средствата по оперативната програма. В тази връзка, с предлагания проект на постановление се внасят промени в устройствените правилници на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма и на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, касаещи функциите на Управляващ орган и Междинно звено по Оперативна програма &bdquo;Развитие на конкурентоспособността на българската икономика&rdquo;.<br /> Целта на промените е ускоряване процесите на оценка, изпълнение, верификация и плащане към крайните бенефициенти чрез обединяване на двете структури в единен орган. По този начин ще се премахне дублирането на функции в двете администрации и ще се постигне скъсяване на процеса &bdquo;оценка на проектно предложение и подписване на договор, мониторинг и верификация на изпълнението, плащане&rdquo;. Това ще бъде осъществено чрез преразпределяне функциите между съществуващите в Управляващия орган отдели, както и чрез създаване на нови специализирани отдели.<br /> <strong>СИМЕОН ДЯНКОВ:</strong> Министерството на финансите приветства тази промяна и от гледна точка на Съвета за административна реформа с министър Дончев сме предлагали това на вниманието на бившето ръководство на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма още преди година, година и половина, по две причини. Първата причина беше спомената току що &ndash; да се ускори действието на програмата в министерството. Втората причина е, че от гледна точка на административна реформа да се провери &ndash; това е молбата ми към министър Добрев &ndash; численият състав. По начало още 2007 г., когато е създавана тази дирекция, междинно звено и т. н, е предложен състав от 62-ма души. Още тогава, в 2007-2008 г. при положение, че не са имали пари за разплащане защото е била спряна програмата или не е почвала, съставът е станал близо 170 души тоест, със 100 души повече, отколкото е записано в устройствения правилник, така че молбата ми е при тази промяна да се видят и щатните бройки и дали са необходими толкова голям брой държавни служители.<br /> <strong>ДЕЛЯН ДОБРЕВ</strong>: Това със сигурност ще бъде направено. Повече от половината от служителите ще преминат в министерството, в единния орган, който ще се занимава с оперативната програма. Ще бъде анализирано и предприето действие по евентуално прецизиране на останалия щат, ако се окаже, че той е излишен.<br /> Благодаря.<br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ</strong>: Това са длъжностите, за които толкова много се говори и опорочават младото поколение. Това е да взимаш голяма заплата и да не вършиш нищо. Така че направи, редуцирай, даже 10% под тавана, оставете работливи, намерете работливи хора, които да вършат тази работа. <br /> Приемаме точка 25.<br /> <br /> <br /> <strong>Точка 26</strong><br /> Доклад относно изменение на Решение №373 на Министерския съвет от 2007 г. за одобряване проект на Споразумение между правителството на Република България и правителството на Ислямска република Афганистан за сътрудничество в борбата с престъпността и за изменение на Решение №247 на Министерския съвет от 2010 г. за одобряване проект на Споразумение между Министерство на вътрешните работи на Република България и Националната агенция за борба с природните бедствия на Ислямска република Афганистан за сътрудничество при бедствия<br /> <br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ:</strong> Внася заместник министър-председателят и министър на вътрешните работи.<br /> Приема се.<br /> <br /> <br /> <strong>Точка 27</strong><br /> Приемане на Проект на Решение за одобряване на имот &ndash; публична държавна собственост, за имот &ndash; частна държавна собственост, и безвъзмездното му прехвърляне в собственост на община Самоков &ndash; Софийска област<br /> <br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ</strong>: Приема се точка 27.<br /> <br />