Министърът на икономиката и енергетиката Петър Димитров подписа заповед за въвеждане на ограничителен режим в потреблението на природен газ на територията на цялата страна.
Заповедта е мотивирана от спирането на доставките от природен газ без предварително предупреждение на украино-румънската граница и свързаната с това невъзможност на преносното и разпределителните предприятия да осигурят пренос през съответните мрежи на договорените количества газ за време, по-голямо от 48 часа; спиране на подаването на природен газ, предназначен за транзитен пренос през територията на страната за Турция, Гърция и Македония; крайно недостатъчните количества природен газ, с които "Булгаргаз" ЕАД разполага за удовлетворяване на всички потребители в страната.

Заповедта, която влиза в сила от 8:00 часа на 8 януари 2009 г., предвижда предоставяне на количество природен газ под договореното и ограничаване на параметрите на подавания природен газ под договорения часов разход и налягане към стопански потребители с непрекъсваем технологичен режим на работа; топлофикационни дружества за осигуряване потребностите от топлинна енергия на болници, детски градини, училища и други социални заведения; газоразпределителни дружества, за осигуряване потребностите от природен газ на стопански потребители с непрекъсваем технологичен режим на работа без алтернативно гориво и потребители за битови нужди, разположени на тяхна территория, както и за потребители – доставчици на топлинна енергия за болници, детски градини, училища и други социални заведения. Снабдяването за всички останали потребители на природен газ в страната, присъединени към мрежите на оператора на преносното предприятие се прекъсва.
Заповедта на министъра на икономиката и енергетиката и графика за снабдяване с природен газ през периода на действие на ограничителния режим са публикувани в сайта на министерството в раздел "Актуални теми". /БЛИЦ