За финансовата 2014 г. са отчетени разходи за регламентирана дейност в размер на 17 622 хил. лв., от които 1 209 хил. лв. са за направени дарения. Извършени са и административни разходи за 8010 хил. лева. Това пише в доклада на ПП ГЕРБ пред Сметната палата, подписан от зам.-председателя на партията Цветан Цветанов.
През 2014 г. не са получавани дарения. Даренията, които не са обвързани с условия, и членският внос се признават като текущ приход за периода. <br /> <br /> През 2014 г. няма получени дарения под условие. Размерът на получената през 2014 г. субсидия е 13 080 хил. лева. Други приходи - 40 хил. лв., са декларирали от ГЕРБ.<br /> <br /> Останалите приходи са от членски внос &ndash; 88 хил. лв.; fт лихви по депозити &ndash; 698 хил. лв.<br /> <br /> Разходите в Политическа партия ГЕРБ се признават в момента на тяхното възникване и на база принципите на начисляване и съпоставимост, посочват от партията. Финансовите приходи и разходи се включват в отчета за приходи и разходи, като се посочват диференцирано в отчета за приходи и разходи и се състоят от: валутни разлики, банкови такси и комисиони.<br /> <br /> <br />