Срокът, в който всички регистрирани политически партии трябва да подадат финансовите си отчети за календарната 2008 г., изтича днес. Регистрираните партии към момента са 340. Досега отчетите си са подали 130 политически партии.
При подготовка на финансовите отчети и декларацията по чл. 34, ал. 4 от Закона за политическите партии (списък на физическите и юридическите лица, направили дарения на политическата партия през 2008 г.), политическите партии трябва да използват новите образци, съобразени с изискванията на закона.
Финасовите отчети и декларацията трябва да се представят на хартиен и електронен носител, придружени с декларация за идентичност на данните между хартиения и електронен носител.
Финансовите отчети на политическите партии, които през 2008 г. са получили или разходвали средства и/или друго имущество на стойност над 50 000 лв., преди представянето им в Сметната палата, трябва да бъдат заверени от независим финансов одитор.
Съгласно последните промени в Закона за политическите партии годишен финансов отчет, който не отговаря на изискванията относно формата, съдържанието и начина на представянето му, се смята за неподаден.
За неподаване на отчетите в срок, на партиите може да бъде наложена имуществена глоба от 5 до 10 хиляди лева. /БЛИЦ