ГЕРБ подписа меморандум за разбирателство с Българската минно-геоложка камара, съобщиха от партията.
Документът е за&nbsp;постигане на обща позиция и предприемане на съвместни действия за устойчиво развитие на добива на подземни богатства в България като стратегически и жизненоважен национален ресурс, изключителна държавна собственост.<br /> С меморандума се заявява готовността за съвместни действия за следното:<br /> До края на м.март 2010 г. да се приеме от новото правителство, в случай че ПП ГЕРБ участва в съставяне на правителството след парламентарните избори, в близък диалог с БМГК, национална политика и стратегия за ефективно и устойчиво добиване на подземните богатства на основата на потенциалните възможности на страната и най-добрите европейски законодателни практики на страни с близки до нашите природни и икономически условия.<br /> Въз основа на горното да се предложи на вниманието на Народното събрание да приеме нов Закон за подземните богатства и Закон за Българската минно-геоложка камара.<br /> С тези закони да се решат следните по-важни, но не единствени проблеми:<br /> - прозрачност при провеждане на конкурси за търсене и проучване и концесии за добив на подземни богатства;<br /> Конкурсните комисии да бъдат междуведомствени, включващи представители на всички заинтересовани министерства и наблюдател от БМГК, подписал също декларация за конфиденциалност. <br /> Конкурсните комисии да изпълняват общовалидна наредба, която да изключи корупционните практики. Тази наредба да се съгласува с БМГК, чиито членове най-много страдат от корупция.<br /> - създаване на единен орган за прилагане на Закона за подземните богатства &ndash; Национална минна агенция към МС или към МИЕ, която в диалог с бизнеса да формира и провежда единна национална политика и стратегия в отрасъла. Освен това така ще бъде намален и броят на служителите в държавната администрация;<br /> - създаване на условия за премахване на незаконния добив и сивата икономика в бранша, в т.ч. чрез законови строги санкции и, ако е необходимо, допълнителни административни структури, които да ги прилагат;<br /> - улесняване процедурите за отчуждаване на земи за добив на подземни богатства; <br /> - въвеждане на концесионни такси в ЗПБ за продукти, чиито цени се определят на международни борси;<br /> - стимулиране на геологопроучвателните дейности, включително чрез увеличаване на дяла на държавното финансиране в приоритетните видове и региони;<br /> - стимулиране на инвестициите във високорисковите подотрасли на добивната индустрия;<br /> - определяне на задължителни срокове за произнасяне от ведомствата по всички етапи на преписките за търсене, проучване и концесии и засилени персонални санкции за неизпълнение;<br /> - отстраняване на излишната бюрократична тежест при процедурите за търсене, проучване и концесии;<br /> - стимулиране на инвеститорите за устойчиво, екологосъобразно и комплексно оползотворяване на подземните богатства и хармоничното му вписване с останалите отрасли и дейности;<br /> - осигуряване на общо противодействие на тенденциозните и необосновани нападки срещу добивната индустрия;<br /> - реализация на подходяща координирана и системна комуникационна стратегия с членовете на Камарата, държавните органи и обществеността;<br /> - осигуряване на участието на представители на БМГК в работните групи на ведомствата и на Министерски съвет на всички нормативни документи, свързани с бранша, както и задължително прилагане на становището на БМГК към мотивите за вземането на решения на всички нива, независимо дали са взети предвид или не, от вносителите;<br /> - Комисията по енергетика в НС да разшири своите функции и се преименува на Комисия по енергетика, природни ресурси и подземни богатства. /БЛИЦ <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br />