Българските фермери да получават субсидия по линия на директните плащания равна по размер на субсидията, която получават фермерите от старите страни членки на Европейския съюз. Това ще подчертае министърът на земеделието и храните Валери Цветанов утре по време на неформалното заседание на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство в Бърно.
България поддържа своята позиция, че директните плащания са задължителен елемент от ОСП, който трябва да продължи да се прилага. Директните плащания са гаранция за осигуряване на минимални доходи на фермерите и доближаването им към доходите от други икономически дейности. В контекста на необходимостта от укрепване на конкурентноспособността на земеделското производство в Общността е абсолютно необходимо запазването на общия размер на директна подкрепа. По този начин ще се гарантира производството на достатъчно хранителни продукти, които отговарят на високите изисквания за качество и безопасност. Действащите механизми на Общата селскостопанска политика и на първо място директните плащания спомагат за смекчаване на последиците в условията на спад на приходите, е записано в българската позиция. <br /> Трябва да се има предвид, че историческият подход, използван в реформата от 2003 г., води до неоправдани различия в подпомагането на земеделските стопани в отделните региони и държави-членки. Поради това е необходимо да се намери друг подход, който да отразява по-правилно настоящата ситуация и да гарантира справедливо подпомагане за всички земеделски стопани в Общността. Българската страна високо оценява приетата в рамките на Здравния преглед декларация, съдържаща ясен и твърд ангажимент от страна на Европейската комисия и Съвета за изравняване на директната подкрепа, което може да бъде постигнато чрез приемането в рамките на ОСП след 2013 г. на стабилен модел за подпомагане, осигуряващ равнопоставеност. България счита, че в процеса на опростяване и унифициране на схемата за единно плащане трябва да се използват предимствата както на Схемата за единно плащане на стопанство (SPS), така и на прилаганата в новите държави-членки Схема за единно плащане на площ (SAPS). Необходимо е да се позволи на държавите-членки да приспособят своя избор към един достатъчно гъвкав модел, който осигурява еднакво ниво на директните плащания, е записано в позицията на страната, която министър Валери Цветанов ще представи утре.<br /> Страната ни счита още, че трябва да се запази настоящата структура на ОСП, включваща обща организация на пазара, директни плащания и подкрепа за развитие на селските райони. Същевременно директното подпомагане на фермерите следва да бъде съчетано с подходящи мерки за пазарна намеса, които да гарантират стабилност на цените на земеделските продукти в Общността, както и с мерки за управление на икономическите и природните рискове и за справяне с новите предизвикателства, е записано в позицията на България. По отношение на мерките за пазарно регулиране трябва да се потърси баланс между премахването на остарели и неефективни схеми и осигуряването на стабилност и предвидимост на единния пазар на Общността. <br /> България подкрепя идеята политиката за развитие на селските райони да допринесе ефективно и в по-голяма степен за засилване на подпомагането за опазване на околната среда, селския ландшафт и създаване на работни места и разнообразяване на селската икономика.&nbsp; /БЛИЦ<br />