Кметът на град Сопот отказа да подпише акт за административно нарушение, който му беше предявен във връзка с констатирани нарушения по Закона за водите.
При извършените ежегодни технически прегледи на потенциално опасните хидротехнически съоръжения съвместно с експерти на Гражданска защита-Пловдив, е констатирано, че язовир «Сопот-2» ( Мурла), собственост на община Сопот е с повреден основен изпускател и не изпълнява предназначението си при необходимост от изтакане на водохранилището. Това създава непосредствена опасност от аварии и заливане при високи води.
Съгласно Закона за водите и Наредбата за условията и реда за осъществяване на техническа експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях, собствениците и ползвателите на водностопански системи и хидротехнически съоръжения, са длъжни да ги поддържат в техническа изправност. За неизпълнение на разпоредбите е предвидена санкция от 500 до 2000 лв., предаде кореспондентът на Агенция БЛИЦ в Пловдив. /БЛИЦ