Вътрешният министър Михаил Миков изрази задоволство от участието на българската делегация на МВР в Шестата годишна конференция за преглед на изпълнението на Програмата за гранична сигурност в Югоизточна Европа.
На откриването на форума в Белград присъства и сръбският президент Борис Тадич. Българският вътрешен министър отбеляза, че срещите от подобен формат дават възможност за взаимно информиране за резултатите от работата на всяка страна, за набелязване на конкретни мерки, задълбочаване и усъвършенстване на формите и методите на взаимодействие между вътрешните министерства на страните от Югоизточна Европа и съответните компетентни служби. В официалното си изказване министър Миков подчерта, че осъществяването на ефикасни демократични реформи за икономически растеж и повишаване на благосъстоянието на населението в Югоизточна Европа е процес, пряко зависим от резултатите в противодействието на трансграничната престъпност. В този смисъл Министерството на вътрешните работи на България отдава голямо значение на развитието на регионалното сътрудничество за повишаване на нивото на сигурност и поддържане на стабилността в региона. В своето изказване вътрешният министър изрази категоричната позиция на България, че от съществено значение за постигането на тази цел е осигуряването на ефективна защита на границите ни. Той посочи, че “от позицията на външна граница на ЕС България разглежда този въпрос като ключов приоритет и отдава изключително значение на законодателството и институционалния капацитет, необходими за ефективния граничен контрол. Успешно изпълняваме Стратегията за интегрирано управление на границите и Плана за действие към нея.” Работим по подготовката и реализирането на съвременните форми на информационен обмен на международно ниво, използването на офицери за връзка, изграждането на съвместни контактни служби на ГКПП, практическото приложение на трансграничното наблюдение и преследване, провеждане на масирани проверки на външните граници на България, респективно - на ЕС и прилагане на компенсиращи мерки по вътрешните граници, свързани с отпадането на проверките, въвеждане на опростени процедури за преминаване през ГКПП, в т.ч. “контрол на едно спиране”, както и на специализираното гранично-полицейско обучение.
Министър Михаил Миков подчерта, че интегрираното гранично управление е от съществено значение за нас и с оглед на най-важния ни приоритет в момента – подготовката за присъединяване към Шенгенското пространство. Той припомни целта на България това да стане до края на март 2011 г. и факта, че от наша страна са предприети всички необходими действия за нейното изпълнение. В края на този месец започва първата мисия за оценка в областта “Полицейско сътрудничество”, а до края на 2009 г. ще бъдат проведени и мисиите за оценка в областите “Защита на личните данни”, “Визи”, “Морски граници” и “Въздушни граници”.

В изказването си вътрешният министър разгледа въпроса за граничната сигурност и в контекста на все по-активна и глобализираща се престъпност без граници, чието противодействие изисква ясна политическа воля за интегриране на усилията и координиране на действията в европейски и световен мащаб. В този смисъл той изрази и обединената позиция, че най-силният инструмент в отговор на това предизвикателство е активното сътрудничество и взаимната подкрепа, както и задълбочаването на оперативните полицейски контакти. Министър Миков припомни, че през миналата година България предприе необходимите действия за присъединяване към Конвенцията за полицейско сътрудничество в Югоизточна Европа, а през септември 2008 нашият парламент ратифицира Конвенцията и съгласно определените в документа процедури тя влезе в сила за нашата страна на 1 март тази година. “Личното ми убеждение е, че това е един международен договор от ново поколение, който установява съвременни форми и методи на сътрудничеството помежду ни, дава ни възможност за по-интензивни контакти и обмен на информация, за уеднаквяване на подхода при противодействието на заплахите за сигурността и обществения ред, превенцията, разследването и разкриването на престъпления. Нещо повече - имайки предвид, че в Конвенцията са залегнали Шенгенските стандарти, бих искал да уверя нашите партньори, че на базата на опита, който сме натрупали в интеграционния процес, и особено в подготовката за присъединяване към Шенген, сме готови в хода на съвместните дейности по изпълнение на Конвенцията да споделяме направените изводи и разработените практики в тази област.”

В допълнение вътрешният министър увери участниците, че България отдава необходимото значение и поддържа своя ангажимент към всички останали работещи инициативи в региона, акцентирайки на принципа за “регионалната им принадлежност” и схващането за необходимостта те да се допълват без да се припокриват. Той изрази убеденост, че днешната среща, както всеки форум в подкрепа на партньорството, ще бъде от реална полза за взаимното укрепване на доверието и засилване на реалното ни сътрудничество.
Програмата за гранична сигурност в Югоизточна Европа е създадена през 2001 година и се финансира от швейцарското правителство, бенефициенти са държавите от Западните Балкани. Целта е те да бъдат подпомогнати да изградят надеждна и ефективна система за сигурност, като се осигури колкото е възможно по-всеобхватна помощ – от изграждането на национален капацитет до развитието на механизми за регионално оперативно сътрудничество. Работата и напредъкът по програмата се оценяват на ежегодни министерски конференции. Тази година домакин е сръбската столица, а конференцията е под патронажа на Чешкото председателство на ЕС.

Трите основни теми на форума за свързани с пътя за постигане на Шенгенските критерии, постиженията и предизвикателствата в областта на граничната сигурност, напредъка в прилагането на Конвенцията за полицейско сътрудничество в Югоизточна Европа. /БЛИЦ