ВСС е удовлетворен от констатациите в Междинния доклад , тъй като те отчитат усилията ни и предприетите конкретни мерки през последната година.Обстоятелството, че именно усилията са поощрени, ни дава основание да смятаме, че темпото, което сме набрали, би трябвало да доведе до още по-добри резултати. До голяма степен положителните оценки се дължат и на синхрона на институциите, отговорни за изпълнение на Мерките по показателите за напредък. Така коментира доклада Анелия Мингова от ВСС.
Високо ценим и прекия диалог с представители на Европейската комисия, техния реален поглед върху нашите усилия. За нас е особено важна оценката за активната политика на ВСС относно анализа за утвърждаване на единни критерии в дисциплинарната ни практика, както и предприетите мерки за преодоляване на проблемите със забавяне на движението и необоснованото връщане на делата за доразследване, заяви още Мингова.
ВСС осъзнава изключителната си роля в предстоящия тази година избор на административни ръководители в звената на съдебната власт. Прозрачно и открито обсъдихме и ще приемем точни и ясни правила за тяхното провеждане. По повод изказани мнения в публичното пространство относно начина на провеждане на избора, искам ясно да подчертая, че ВСС не се страхува от явен вот при бъдещите избори на административни ръководители. Искам да отбележа обаче, че провеждането чрез тайно гласуване на всички досегашни такива назначения от приемането на Конституцията през 1991 година не е било поставяно под съмнения, не е било оспорвано и не е довело до атакуване на избора нито от конкретни заинтересовани лица, нито от институциите в държавата. Промяната в утвърдената до този момент практика би поставило кадровия орган на съдебната власт пред опасността решенията на ВСС да бъдат атакувани и отменени, което ще има изключително негативно въздействие върху цялата система. Породилата се дискусия относно начина на гласуване обаче е ясен знак за нееднозначното тълкуване на чл.131 от Конституцията на РБългария, както и на съответните разпоредби в Закона за съдебната власт. В тази ситуация меродавно може да бъде авторитетното тълкуване на Народното събрание чрез ясно изразена воля при предстоящата промяна в Закона за съдебната власт, смята още Мингова. /БЛИЦ