Министерството на отбраната обяви, че вече приема заявки за намерение за участие в предстоящата процедура за възлагане на специална обществена поръчка за утилизация на излишните боеприпаси в Българската армия.
Минималните изисквания, на които следва да отговарят кандидатите за изпълнители на услугата са следните:
- Да притежават необходимите сертификати, лицензи и разрешения за извършване на дейностите по изпълнение на услугата в съответствие с българското законодателство

- Да притежават и съответни документи, доказващи, че всички извършвани дейности гарантират опазване на околната среда
- Да имат необходимите инфраструктура и технически възможности за изпълнение на услугата по утилизация
- Да са извършвали дейности от подобен характер
- Да имат складова база за съхранение на боеприпаси с всички необходими за това разрешения.
Срокът за участие в процедурата е до 10 работни дни от датата на публикуване на обявлението като фирмите трябва да представят в дирекция „Управление на доставките” необходимите документи за участие. /БЛИЦ