Министерският съвет прие проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за държавния служител. Целта е да се насърчи наемането на хора с трайни увреждания в държавната администрация.
С промените органите по назначаване се задължават да определят поне 1% от длъжностите, определени за заемане по служебно правоотношение от съответната администрация, за заемане само от хора с трайни увреждания. Администрациите с длъжности по служебно правоотношение от 26 до 100 служители се задължават да наемат поне 1 служител с трайно увреждане. За администрациите с длъжности по служебно правоотношение до 25 служители не се предвижда задължение да наемат лица с трайни увреждания.
Промените предвиждат два вида процедури за назначаване на хора с трайни увреждания. Първият начин ще е чрез провеждане поне веднъж годишно на централизиран конкурс само за хора с трайни увреждания, който ще се организира от Министерството на държавната администрация и административната реформа и Института по публична администрация. Вторият начин ще е чрез отделни конкурси, организирани от съответната администрация, която търси да назначи служител. Конкурсите ще са само за хора с трайни увреждания и ще се организират поне веднъж на 4 месеца до заемане на свободните длъжности, определени за хора с увреждания.

С промените в закона се регламентира и увеличение на размера на редовния платен годишен отпуск от 20 на 26 дни за държавните служители с трайно намалена работоспособност.
Въвежда се задължение за органите по назначаване за осигуряване на свободен достъп за хората с увреждания до сградите на администрациите и адаптиране на работните места на хората с трайни увреждания.
Контролът по прилагане на разпоредбите за длъжностите по служебно правоотношение, които се отнасят за хората с трайни увреждания, ще се осъществява от министъра на държавната администрация и административната реформа. За констатираните нарушения са предвидени глоби от 2000 до 5000 лв.
Необходимите средства за изпълнението на проекта по отношение на предвидени средства за работни заплати и платен годишен отпуск се осигуряват в рамките на утвърдените средни месечни брутни заплати и средства за заплати по съответните бюджети на първостепенните разпоредители на бюджетни кредити. Средства за осигуряване на свободен достъп на хората с увреждания до сградите на администрациите и адаптирането на работните им места се осигуряват в рамките на капиталовите разходи по съответните бюджети на първостепенните разпоредители на бюджетни кредити. /БЛИЦ