Две нови национални програми за развитие на средното образование – „Съфинансиране на общински инвестиционни проекти, насочени към подобряване на материалната база в училищата” и „Въвеждане на система за национално стандартизирано външно оценяване”, прие правителството.
Националната програма за съфинансиране се състои от три модула с общ бюджет 10 млн. лв. Нейна цел е да обедини усилията на централната и местната власт при подобряване на материалната база на училищата. За съфинансиране на проекти за енергийно ефективно саниране на училищни сгради са предвидени общо 7 млн. лв., за изграждане в училищни сгради на достъпна среда за хора с увреждания бюджетът е 1 млн. лв. и 2 млн. лв. са отделени за проекти за ремонт на спортни площадки и съоръжения.
Основна цел на Националната програма за въвеждане на национално стандартизирано външно оценяване, чийто бюджет е 4,8 млн. лв., е задължителното оценяване на знанията и уменията на учениците в края на всеки образователен етап. Реализирането й ще позволи на обществото да се информира за състоянието на образователната система, на държавата – да проследява тенденциите в развитието на училищното образование и да превърне контрола в коректив на провежданата образователна политика, на учителите – да получат възможност за самооценка въз основа на резултатите на учениците; на родителите – да имат реална представа за равнището на подготовка на своите деца, на учениците – да бъдат в условия на равнопоставеност при провеждането на стандартизирано обективно оценяване.

Правителството актуализира и утвърдената през 2007 г. Национална програма „Училището – територия на учениците”. С решението бюджетът на програмата става 8 млн. лв., като към нея е включен нов модул „Ученически национални състезания и национални и международни олимпиади" с бюджет 3 млн. лв. Със средствата ще се финансира провеждането на областните и националните кръгове на ученическите олимпиади и състезания по учебни предмети и по професионални направления, състезанията от националния спортен календар и подготовката и участието в международни ученически олимпиади, включително чрез обособяване на център за подготовка. /БЛИЦ