Правителството одобри Национален план за действие за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете за 2008-2009 г. Документът има за цел да обедини усилията на институциите за провеждане на политики за равни възможности на жените и мъжете във всички сфери на икономическия, политическия и обществения живот на страната ни, съобщиха от правителствената информационна служба.
Националният план включва действия, насочени към насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете при достъпа до здравеопазване, в сферата на образованието, заетостта и професиите, в процесите на взимане на решения, повишаване на информираността на обществото, за преодоляване на стереотипите за ролите на жените и мъжете и др.

Мерките в държавната политика включват провеждане на национални проучвания за реалното състояние на равнопоставеността на мъжете и жените във всички сфери на дейност и актуализиране на приоритетите на министерствата и органите на изпълнителната власт, като се набележат действия за насърчаване на равните права на представителите на двата пола; въвеждане на показатели за оценка на равнопоставеността на жените и мъжете в съответствие с индикаторите на ЕВРОСТАТ; обвързване на планирането, вземането на решения и процесите на оценка на всеки етап от тяхното прилагане с принципа на равнопоставеност на мъжете и жените; провеждане на национална информационна кампания за създаване на условия за премахване на разликата в заплащането им.

За насърчаването на равнопоставеността в икономическите дейности се залага на обучението на предприемачи и управленски екипи на дружества от различни икономически дейности за повишаване на осведомеността им за прилагане на политика по равнопоставеност на половете; насърчаването участието на жени в програми за подходяща квалификация и преквалификация, даващи достъп до заетост по професии в сферата на ИКТ; стимулиране овладяването на умения за започване на собствен бизнес от социално слаби лица, хора в неравностойно положение, представители на малцинствата, млади хора и жени-предприемачи и т.н.

Насърчаването на равнопоставеността на жените и мъжете в образованието, здравеопазването и културата ще се осъществява чрез включване на проблематиката на равнопоставеността, защитата от дискриминация и джендър обучението в процеса на подготовката и квалификацията на учителите; разработване на учебни материали, подпомагащи методически и съдържателно преподаването на теми, свързани с равнопоставеността; годишен анализ на здравния статус на жените и мъжете в сравнителен план, базиран на демографски и здравни статистически данни и др.

Въвеждането на право на платен отпуск и обезщетение от ДОО на бащата до 15-тия ден от раждането на детето и възможност да ползва част от платения отпуск за отглеждане на дете е една от мерките за насърчаване на съвместяването на професионалните и семейните задължения на жените и мъжете. Правителството предложи вече промени в този смисъл в Кодекса на труда. Друга задача е построяването на детска градина в непосредствена близост до територията на бригадата в гр. Карлово. Ще се насърчава и прилагането на гъвкави форми на заетост на родители, отглеждащи малки деца или полагащи грижи за зависим член на фамилията.

За премахването на насилието, основано на пола и трафика на хора, в документа са предвидени съвместни инициативи на МВР и НПО за осъществяване на активна превенция на домашното насилие; провеждане на обучение на служители на Агенцията по заетостта, дирекциите „Бюро по труда”, Агенцията за социално подпомагане и дирекции „Социално подпомагане”, съдии и прокурори за работа с жертви на трафик на хора и домашно насилие.

Акцент се поставя и върху насърчаване равнопоставеността на жените и мъжете в процесите на вземане на решения. За тази цел ще бъде проведено национално проучване, а министърът на труда и социалната политика отговаря за създаването на индекс на равнопоставеността в процесите на вземане на решения и на национална карта по този показател на ниво общини. /БЛИЦ