Министърът на икономиката и енергетиката Петър Димитров препоръча на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия (ИАНМСП) Станимир Бързашки да предложи изцяло нов състав на оценителната комисия по процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: „Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи иновативни предприятия”, съобщиха от правителствената информационна служба.
На 7 юли т. г. министърът прекрати работата на комисията заради забавяне на процеса по оценка на получените проектни предложения и необосновано отхвърляне от комисията на около 40% от проектните предложения още на етап оценка на административното съответствие, при която се извършва проверка на формалното съответствие на проектното предложение. В писмо до Бързашки министър Димитров препоръчва в новата комисия да няма експерти от досегашния й състав, както и да бъдат включени външни експерти. Министърът на икономиката и енергетиката настоява да бъде уведомен за действията, които ще бъдат предприети за наказване на виновните длъжностни лица, както и за мерките, които се предприемат за недопускане на подобни нарушения в бъдеще. Новата комисия трябва да преразгледа всички получени до момента проектни предложения и да активизира работата по оценката на проектите. На 17 октомври м.г. Министерство на икономиката и енергетиката (МИЕ) чрез дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, в качеството й на Управляващ орган на ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, обяви процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по „Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи иновативни предприятия”. Целта e да се увеличи броят на успешно стартиралите иновативни предприятия като фирмите бъдат подкрепени в най-рисковата фаза на тяхното развитие - разработване на базисния иновативен продукт или предпазарната подготовка – до разработването на опитен образец.  МИЕ е Управляващ орган по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 г. чрез дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, а ИАНМСП е междинно звено.  /БЛИЦ